Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phục, (2) bận, (3) mặc, (4) bộ, (5) đồ 服 fú (phục) [ Vh @ QT 服 fú, fù, bì, báo, bó, < MC bʊk < OC *bjək | Pt 房六 | PNH: QĐ fuk6, Hẹ fuk8 | Shuowen: 用也。一曰車右騑,所以舟旋。从舟𠬝聲。𦨈,古文服从人。房六切 文十二 重二 | Kangxi: 〔古文〕𣍞𦨈【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤房六切,音伏。【說文】作𦨕。用也。一曰車右騎所以舟旋。从舟𠬝聲。【五經文字】《石經》變舟作月。又【廣韻】衣服。【易·訟卦】以訟受服。【書·舜典】車服以庸。 又懾服也。【易·豫卦】𠛬罰淸而民服。【書·舜典】四罪而天下咸服。【疏】天下皆服從之。又行也。【書·說命】旨哉說乃言惟服。【傳】美其所言,皆可服行。 又【管子·權修篇】上身服以先之。【註】服,行也。 又職也。【書·旅獒】無替厥服。【傳】使無廢其職。 又思也。【詩·周南】寤寐思服。【傳】服,思之也。【莊子·田子方】吾服女也甚忘。【註】服者,思存之謂也。 又治也。【詩·周南】服之無斁。【箋】服,整也。乃能整治之,無厭倦。又姓。【後漢·服虔傳】服虔,字子愼,河南滎陽人也。又【廣韻】蒲北切【集韻】鼻墨切【正韻】步墨切,𠀤音僕。匐,或作服。【禮·檀弓】扶服救之。【釋文】又作匍匐。 又【儀禮·士冠禮】祝曰:令月吉日,始加元服,棄爾幼志,順爾成德。【韻補】服,叶鼻墨切。 又【集韻】扶缶切,音負。【周禮·冬官考工記·車人】牝服二柯。【註】牝服,長八尺,謂較也。鄭司農云:牝服,謂車箱。服讀曰負。 又【集韻】弼角切,音雹。啼呼也。 | Kangxi: 伏 房六 並 屋三 入聲 屋 開口三等 通 東 bʰĭuk biuk || Starostin: to submit, to yoke; (to subject to one's mental effort) < to think intensely, reflect. Probably same etymon as 伏 *bǝk 'to lie down, put down' q. v., for which there is evidence in favour of OC *b- (the Xiamen colloquial reading pɔk8). | ¶ f- ~ d-, b, m-, || td. 服從 fúcóng (phụctùng). 一套衣服 yī tào yīfú (mộ bộ đồ) ] , clothes, garment, dress, costume, thing, Also:, put on clothes, wear, take, serve, admire, comply with, submit, suppress, convinced, obey, yield, concede, admit, be accustomed to, be acclimated to, family surname of Chinese origin,   {ID11751  -   6/2/2019 4:42:32 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.