Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
封 fēng (phong) [ QT 封 fēng < MC pouŋ < OC *poŋ | *OC (1) 封 封 東 封 poŋ 甲文同豐金文加又或寸轉註,表封土植木爲封疆, (2) 封 封 東 葑 poŋs | PNH: QĐ fung1, Hẹ fung1 | Tang reconstruction: biong | Shuowen:《土部》封:爵諸矦之土也。从之从土从寸,守其制度也。公侯,百里;伯,七十里;子男,五十里。| Kangxi: 《康熙字典·寸部·六》封:〔古文〕𡉘𡊽《唐韻》府容切《集韻》《韻會》方容切,𠀤音崶。《說文》爵諸侯之土也。从之从土从寸。《徐曰》各之其土也,寸守其法度也。本作封,隸作封,从圭所執也。《周禮·春官·大宗伯》王大封,則告后土。《註》封,土地之事也。又《大戴禮》五十里而封。又《前漢·𠛬法志》同十爲封,封十爲畿,畿方千里。又封疆之官曰封人。《周禮·地官》封人掌設王之社壝,爲畿封而樹之。又《大司徒之職》凡造都鄙,制其地域,而溝封之。《註》封,起土界也。土在溝上謂之封,封上樹木以爲固也。又大也。《詩·商頌》封建厥福。《書·舜典》封十有二山。《孔傳》封,大也。每州之名山殊大者,以爲其州之鎮。又封禪,祭名。積土增山曰封,爲墠祭地曰禪。《孝經緯》封於泰山,禪於梁甫。《白虎通》王者封禪以告太平。金泥銀繩,封以印璽。孔子登泰山,觀易姓而王可得而數者,七十餘封是也。又聚土曰封。《周禮·地官·冢人》以爵等爲丘封之度與樹數。又培也。《吳語》封殖越國。《註》壅本曰封。又富厚也。《史記·貨殖傳》無秩祿之奉,爵邑之入,而樂與之比者,命曰素封。又凡專利自私曰封。《詩·周頌》無封靡于爾邦。《禮·王制》名山大澤不以封。《鄭註》與民同財,不得障管也。又緘也。漢制,奏事皁囊封板,以防宣泄,謂之封事。又《前漢·平帝紀》諸乗傳者,持尺五木傳信,封以御史大夫印。又國名。《禮·明堂位》封父龜。《註》封父,國也。又州名。蒼梧郡地,隋爲封州。又姓。黃帝時有封鉅。又賁氏改封氏。又穿封,複姓。又土精。《白澤圖》物如小兒手,無指,名封。食之多力。又封豕,大豕名。又去聲。《廣韻》芳用切,音葑《書·蔡仲之命》往卽乃封。徐邈讀。又叶府良切,音方。《韓愈·李道古銘》本支于今,其尚有封。叶下亡。封字从𡉚从寸作。考證:〔《禮·王制》五十里爲封。〕謹按王制無此文,查係大戴禮王言篇。謹據改爲大戴禮五十里而封。| Guangyun: (1) 封 封 府容 幫 鍾 鍾 平聲 三等 開口 鍾 通 上平三鍾 pi̯woŋ pĭwoŋ pioŋ pioŋ pɨoŋ pioŋ puawŋ feng1 pyung pivng 大也國也厚也爵也亦姓望出渤海本姜姓炎帝之後封鉅爲黃帝師又望出河南後魏官氏志云是賁氏後改爲封氏府容切五, (2) 封 葑 方用 幫 鍾 用 去聲 三等 開口 鍾 通 去三用 pi̯woŋ pĭwoŋ pioŋ pioŋ pɨoŋ pioŋ puawŋ feng4 pyungh pivnq 又方容切 || ZYYY: 封 風 非 東鍾合 東鍾 陰平 合口呼 fuŋ || Môngcổ âmvận: hwung fuŋ 平聲] ***** , confer, grant, seal, (gramatical classifier, a measure word), envelope, letter, Also:, be great, raised earth, boundary embankment, fief, feudal, altar,   {ID453060613  -   9/5/2018 5:37:51 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.