Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phát, (2) bắn, (3) mở, (4) bật, (5) tóc, (6) vọt, (7) vụt, (8) phụt, (9) phọt 发 fā (phát) [ Vh @ QT 发 (發, 髮) fā, fă, fà, bō, fèi < MC pjyat, pat, pwat, pwʌt < OC *puat, *pwǝt, *pāt | *OC 發 癹 月 髮 pad | Pt 方伐 | PNH: QĐ faat3, Hẹ fak7, fat7, bot7 | Shuowen: 䠶發也。从弓癹聲。方伐切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤方伐切,音髮。《說文》䠶發也。《詩·召南》壹發五豝。《傳》發,矢也。《前漢·匈奴傳》矢四發。《註》射禮三而止,每射四矢,故以十二矢爲一發。師古曰:發,猶今言箭一放兩放也。 又《廣韻》起也。《孟子》舜發於𤱶畝之中。 又舒也,揚也。《易·乾卦》六爻發揮。《疏》發,越也。又《坤卦》發於事業。《疏》宣發也。《左傳·桓二年》聲名以發之。《註》發揚此德也。 又《博雅》開也。《書·武成》發鉅橋之粟。《疏》謂開出也。《詩·小雅》明發不寐。《註》謂將旦而光明開發也。 又《玉篇》進也,行也。《博雅》去也。《詩·齊風》履我發兮。《疏》行必發足而去,故以發爲行也。《禮·玉藻》疾趨則欲發,而手足無移。《註》謂起屨也。 又《釋名》撥也。撥使開也。《禮·王制》有發,則命大司徒,教士以車甲。《疏》謂有軍旅以發士卒也。 又《廣韻》明也。《論語》亦足以發。《註》謂發明大體也。 又《廣韻》舉也。《增韻》興也。《前漢·王吉傳》愼毋有所發。《註》謂興舉眾事也。 又亂也。《詩·邶風》毋發我笱。 又伐也。《詩·周頌》駿發爾私。《疏》以耜擊伐其私田,使之發起也。 又遣也。《禮·檀弓》晉獻文子成室,晉大夫發焉。《註》發禮往賀也。 又見也。《禮·禮器》君子樂其發也。《註》樂多其外見也。 又動也。《老子·道德經》地無以寧,將恐發。 又洩也。《楚辭·大招》春氣奮發。 | Giangyun: 髮 方伐 幫 月合 入聲 月 合口三等 元 臻 pyat/pvat pĭwɐt || Starostin: Also read bō, MC pwa^t, OC *pāt in the reduplication *pāt-pāt 'to go pat-pat, to be splashing'. In Viet. cf. also colloquial words: phọt 'to spout, squirt, gush out', phụt 'to spring up, gush forth'. Further ST etymology is unclear: cf. perhaps Kham pǝt 'nshot'. | ¶ f- ~ b-, m- | td. 發哭 fākù (bậtkhóc), 發行 fāxíng (pháthành), 發現 fāxiàn (pháthiện), 發明 fāmíng (phátminh), 發射 fāshè (bắnxả), 彈發 dànfā (phátđạn) ] *** , shoot, send out, fire, emit, start, open, start out, go out, come forth, Also:, develop, prosper, distribute, deliver, spring up, gush forth, spout, squirt, gush out, be splashing, (used for bullets and shells), rounds, (simplified Chin.) hair,   {ID453121321  -   2/12/2020 11:12:15 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003-2020. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.