Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phản, (2) phiên, (3) bộ 反 făn (phản) [ Vh @ QT 反 făn, fàn, fān (phản, phiên) < MC pwǝn < OC *planʔ | *OC (1) 反 反 元 反 panʔ , (2) 反 反 元 飜 pʰan | Pt 府遠 | PNH: QĐ faan1 faan2, Jẹ fan3 | Shuowen: 《又部》反:覆也。从又,厂反形。 | Kangxi: 《康熙字典·又部·二》反:〔古文〕𠬡《唐韻》府遠切《集韻》《韻會》甫遠切,𠀤音返。《說文》覆也。从又,厂。《詩·周頌》福祿來反。《註》言福祿之來,反覆不厭也。又《前漢·𨻰勝傳》使者五反。《註》師古曰:反,謂回還也。又《唐韻》《集韻》《韻會》孚袁切《正韻》孚艱切,𠀤音幡。《廣韻》斷獄平反。《韻會》錄囚平反之,謂舉活罪人也。《增韻》理正幽枉也。《前漢·食貨志》杜周治之,獄少反者。《註》反,音幡。又通作翻。《前漢·張安世傳》反水漿。又《集韻》《韻會》𠀤部版切,翻上聲。《集韻》難也。《詩·小雅》威儀反反。沈重讀。又《集韻》方願切,音販。難也。《詩·小雅》威儀反反。毛萇說。一曰順習貌。又《正韻》販亦作反。《荀子·儒效篇》積反貨而爲商賈。又《集韻》孚萬切,音娩。覆也。 || Guangyun: (1) 飜 孚袁 滂 元合 元 平聲 三等 合口 元 臻 上平二十二元 pʰi̯wɐn pʰĭwɐn pʰiuɐn pʰiuɐn pʰʉɐn pʰʷiɐn pʰuan fan1 phyan , (2) 反 反 府遠 幫 元合 阮 上聲 三等 合口 元 臻 上二十阮 pi̯wɐn pĭwɐn piuɐn piuɐn pʉɐn pʷiɐn puan fan3 pyanx || ZYYY: (1) 反 番 非 寒山開 寒山 陰平 開口呼 fan , (2) 反 反 非 寒山開 寒山 上聲 開口呼 fan || Starostin: to turn, return, turn around, turn against; on the contrary, on the other hand, in return, however The series contains words with *-r-, thus medial *-l- in the phonetic is possible. It is possibly confirmed by the old Thai loanword *plian B 'to change, turn' (probably from 反 and not from 變 *pran-s q.v.), as well as by ST data. 0262 | § 反正 fănzhèng (bộ): td. 大胆的走吧,反正你也不怕找不到工作 Dàdăn de zǒu ba, fănzhèng nǐ yě bú pà zăobúdào gōngzuò. (Mạnhdạn lên mà, bộ em tìm khôngraviệc sao mà sợ.), 反切 fănqiè (phiênthiết) ] , oppose, be against, turn against, fight, anti-, counter, on the contrary, on the other hand, in return, however, Also:, wrong side out, upside down, to turn, return, turn around,   {ID453060309  -   6/2/2019 4:42:23 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.