Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phi, (2) bởi, (3) bề, (4) bự 丕 pī (phi) [ Vh @ QT 丕 pí, pī < MC phi < OC *phrǝ | *OC 丕 不 之 丕 pʰrɯ 不的轉註字 | Tang reconstruction: pyi | Shuowen: 大也。从一不聲。敷悲切 | Kangxi: 《康熙字典·一部·四》丕:《廣韻》敷悲切《集韻》《韻會》攀悲切《正韻》鋪悲切,𡘋音胚。大也。《書·大禹謨》嘉乃丕績。又奉也。《前漢·郊祀志》丕天之大律。《註》奉天之大法也。又姓。春秋晉大夫丕鄭。亦作㔻。又同岯。山名。大邳山。《史記》作伾。《國語》作丕。又元也。《書·金縢》是有丕子之責于天。《史記》以丕爲負。《索隱》引鄭氏曰:丕讀作負。◎按《廣韻》《玉篇》諸書音切,倶本音和,惟重脣輕脣之音,多用交互。後學不考,遂成譌舛,如丕用敷悲切之類。是以敷母輕脣之音,切滂母重脣之字。宜從《集韻》諸書攀悲切爲是。岯原字从山不。| Guangyun: 丕 丕 敷悲 滂 脂B開 脂B 平聲 三等 開口 脂B 止 上平六脂 pʰi pʰi pʰji pʰiɪ pʰɣiɪ pʰɯi pʰji pi1 phii phy 大也亦姓左傳晉大夫丕鄭敷悲切十二 || ZYYY: 丕 醅 滂 齊微合 齊微 陰平 合口呼 pʰui || Môngcổ âmvận: phue pʼuɛ̆ 平聲 || Handian: 丕 pī 形聲。從一,不聲。本義:大. 同本義 (big, great, ◎ 丕 pī 〈連〉: 乃, 於是 (then)。如: 丕乃 (於是);丕則 (於是)] **** , big, great, grand, glorious, distinguished, too much, overbearing, very, very much, Also:, follow, then, hence, therefore,   {ID453090306  -   11/25/2018 12:27:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.