Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) niêm, (2) nhón, (3) gión, (4) núm, (5) nắm, (6) nắn, (7) nhúm, (8) nhắc, (9) nhấc, (10) nhặt 拈 niān (niêm) [ Vh @ QT 拈 niān, nián, niăn, diān, zhăn < MC niem < OC ɲem | *OC 拈 占 談 鮎 neːm | PNH: QĐ nim1, nin2, Hẹ ngiam1 | Shuowen: 《手部》拈:𢬴也。从手占聲。| Kangxi: 《康熙字典·手部·五》拈:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤奴兼切,音鮎。《說文》𢬴也。《廣韻》指取物也。《杜甫詩》舍西柔桑葉可拈。又《集韻》職琰切,音颭。《正韻》尼占切,音黏。義𠀤同。| Guangyun: 拈 鮎 奴兼 泥 添 添 平聲 四等 開口 添 咸 下平二十五添 niem niem nem nɛm nem nem nɛm nian2 nem nem 指取物也 || ZYYY: 拈 鮎 奴兼 泥 添 添 平聲 四等 開口 添 咸 下平二十五添 niem niem nem nɛm nem nem nɛm nian2 nem nem 指取物也 || Starostin: Cf. 捻, 鑷. For *nh cf. Xiamen ni1, liam1, Chaozhou niǝm1, liǝm1, Fuzhou nieŋ1, Jianou niŋ1, Meixian ńiam1, Guangzhou nim1. | td. 拈花惹草 niānhuārěcăo (rờhoanắncỏ) ] , nip, grasp with the fingers, fiddle withpinch, fiddle with, take by fingers, pick up, pick up with fingers, pick up with the thumb and one or two fingers, draw lots,   {ID453087554  -   12/7/2017 12:32:16 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.