Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nhàn, (2) nhan, (3) gián, (4) giữa, (5) hé, (6) ngăn, (7) lành, (8) rỗi, (9) rảnh 閒 xián (nhàn) [ Vh @ QT 閒 xián, jiān, jiàn (nhan, nhàn, gián) ~ QT 閑 xián < MC ɠan < OC *ghre: | PNH: QĐ gaan1, gaan3, haan4, Hẹ han2 | Shuowen: 𨻶也。从門从月。𨳢,古文閒。 古閑切〖注〗徐鍇曰:“夫門夜閉,閉而見月光,是有閒𨻶也。” 〖注〗𨳡,古文。 | Guangyun: (1) 閒 古閑 見 山開 平聲 刪 開口二等 山 山 kren/kaen kæn , (2) 閑 戸閒 匣 山開 平聲 刪 開口二等 山 山 ghren/haen kæn | Kangxi: 〔古文〕𨳡𨳢《唐韻》古閑切《集韻》《韻會》居閑切《正韻》居顏切,𠀤音蕑。 《說文》隙也。從門從月。會意,亦形。 《徐鍇曰》門夜閉。閉而見月光,是有閒𨻶也。 《禮·樂記》一動一靜者,天地之閒也。 《莊子·山木篇》週將處夫材不材之閒。又《史記·郭解傳》洛陽人有相讐者,邑中賢豪,居閒以十數,終不聽。 《註》居中爲他道和輯之。 《週語》我先王不窋,用失其官,而自𥨥於戎、翟之閒。又容也。又黃閒,弩名。又《集韻》​​《韻會》何閒切《正韻》何艱切,𠀤音閑。 《集韻》安也。 《詩·周南·窈窕淑女傳》言后妃有關雎之德,是幽閒貞專之善女。 《朱傳》有幽閒貞靜之德。 《左傳·僖三十三年》皇武子曰:吾子取其麋鹿,以閒敝邑,若何。 《週禮·地官·旅師》掌聚野之耡粟、屋粟、閒粟。 《註》閒民無職事者所出。 《釋文》𠀤音閑。 《禮·王制》其餘以祿士,以爲閒田。 《史記·信陵君傳》侯生乃屛人閒語。 《註》閒音閑。謂靜語也。又《司馬相如傳》雍容閒雅,甚都。 《註》韋昭曰:閒,讀曰閑。又𨻶也。 《禮·曲禮》少閒願有復也。 《註》言欲須少空閒,有所白也。又《廣韻》近也。 《左傳·成十六年》以君之靈,閒蒙甲冑。 《註》閒,猶近也。又《廣韻》古莧切《集韻》居莧切《韻會》居諫切《正韻》居晏切,𠀤音襉。 《爾雅·釋詁》代也。 《書·立政》相我受民,和我庶獄庶愼,時則勿有閒之。 《傳》閒,代也。 《詩·週頌》皇以閒之。 《儀禮·燕禮》乃閒歌魚麗,笙由庚。又《爾雅·釋言》俔也。 《註》左傳謂之諜。今之細作也。 《釋文》閒音諫。又《博雅》䛼也。 《釋文》𧨚卽𧨚謗之𧨚。又《廣韻》厠也。 《易·屯卦註》固志同好,不容他閒。正義曰:閒者,厠也。五應在二,是堅固其志,在於同好,不容他人閒厠其閒也。 《左傳·隱三年》石碏曰:遠閒親,新閒舊。 《釋文》閒,閒厠之閒。又迭也。 《書·益稷》笙鏞以閒。 《傳》閒,迭也。 《疏》更迭閒厠,相代之義,故閒爲迭也。吹笙擊鐘,更迭而作。又隔也。 《前漢·楚元王傳》或脫𥳑,或閒編。 《註》閒,古莧反。謂舊編爛絕,就更次之,前後錯亂也。 《韋𤣥成傳》閒歲而祫。 《註》閒歲,隔一歲也。又與也。 《左傳·莊十年》齊師伐我,公將戰,曹劌請見,其鄕人曰:肉食者謀之,又何閒焉。 《註》閒,猶與也。又空也。 《前漢·高帝紀》步從閒道走軍。 《註》閒,空也。投空𨻶而行,不公顯也。又離也。 《晉語》且夫閒父之愛,而嘉其貺。 《註》閒,離也。又遠也。 《淮南子·俶眞訓》溝中之斷,則醜美有閒矣。 《註》閒,遠也。又非正色曰閒。 《詩·衞風·綠兮衣兮傳》綠,閒色。又《廣韻》瘳也。 《正字通》病恆在身,無少空𨻶,今病旣損有空𨻶,故謂病瘳爲閒也。又送也。又《正字通》非訾,亦曰閒。又致𨻶曰閒。 《左傳·定四年》閒𢙄王室。 || Starostin: be moving slowly, lazy. During EZ the character is also used for two other OC words: *ghra:n 'to restrain, train' and *ghra:n 'be large'; in MC the reflexes should have been *g|a.n for 'lazy' and *g|a.n for the other meanings, but were apparently early confused. For *gh- see notes to 閒 (間). During Late Zhou the character was also applied to a homonymous *ghre:n 'bar, enclosure; obstruct'. Viet. has a nasal reflex of the initial stop; although such readings are usually colloquial, in this case it was accepted as standard Sino-Vietnamese. | td. 病閒 bìngxián (lànhbệnh) | Chúý: ¶ x- ~ nh- ] , have time, spare time, free time, leisurely, leisure time, peace, retiring, resting, recover, moving slowly, lazy, Also:, center, middle, bar, enclosure, obstruct,   {ID11676  -   12/15/2017 12:46:55 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.