Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Nhựt, (2) Nhật, (3) ngày, (4) trời, (5) giời 日 rì (nhật) [ Vh @ QT 日 rì, mì < MC rit < OC *ɲit < PC **nĭj | PNH: QĐ jat6, Hẹ nghit8 | Shuowen: 實也。太陽之精不虧。从囗一。象形。凡日之屬皆从日。𡆠,古文。象形。人質切〖注〗𡆸,《玉篇》古文日。 | Kangxi: 音𦨙。《說文》實也。太陽之精不虧。《博雅》君象也。《釋名》日,實也,光明盛實也。《易·乾卦》與日月合其明。| Guangyun: 日 人質 日 質A 入聲 質 開口三等 臻 眞A nʑĭĕt njit/rit || Starostin : MC ɲit < OC *nit, Min forms: Xiamen z|it8, lit8, Chaozhou zik8, Fuzhou nik8, Jianou ni8. Tibetan: ńi sun, day, ńin day. Burmese: nijʔ day, nij sun, LB *(n)ij(ʔ) day, sun. Kachin: šani3 day. Lushei: ni sun, day, KC *k?-ni. Lepcha: njí the sun; the day. Kiranti: *nǝ̀-lV. Comments: Mikir árni; Dimasa di-ni today; Moshang -ni; Namsangia ŋyi; Kanauri yone; Trung ni1. Simon 20; Sh. 37, 429; Ben. 31.| QT 日 rì ~ ngày / giời > trời | Proto-Austro-Asiatic: *ŋaj, 'day, sun', Proto-Katuic: *ŋaj, Proto-Bahnaric: *ŋǝj V?, Khmer: thŋe:j < OK tŋaj, thŋaj, thŋa:j, Proto-Pearic: *ŋiʔ.N, Proto-Vietic: *ŋaj, Proto-Monic: *ŋaj, Proto-Palaungic: *ŋVjʔ, *ŋVj, Proto-Khmu: *ŋiʔ, Khasi: sŋi 'day, sun', Muong dialect: ŋăj.2, Nguon: ŋăj.2, Phong : ŋi.1 (Kh 714, S-167) || Ghichú: giời và QT 日 rì có sựtươngứng gi- với r- và y-, gần với âm nh-, j-, jh- và ng- trong từ HánViệt nhật, QÐ /jat/ and /jit/. || td. 日食 rìshí (nhậtthực), 遇見的日子 yùjiàn de rìzi (ngày gặpgỡ), 每日 měirì (mỗingày), 三日 sānrì (ba ngày) || Japanese: nichi, jitsu || § 天 tiān (thiên) trời ] , sun, date, day, daily, day of the month, daytime, a period within a day, Also:, (short form for), Japan, period, session, the bygone days, the other day, everyday,   {ID12384  -   7/27/2019 7:13:04 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.