Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nhiệm, (2) nhậm, (3) dành, (4) nhận 任 rèn (nhiệm) [ Vh @ QT 任 rèn, rén (nhậm, nhiệm) < MC ɳim < OC *njəm, *njim | Pt 如林 | PNH: QĐ jam4, jam6, Hẹ niung5, jim5, ngim5 | Shuowen: 符也。从人壬聲。如林切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》如林切《正韻》如深切,𠀤音壬。誠篤也。 《詩·邶風》仲氏任只。 《鄭箋》以恩相信曰任。又《週禮·地官》大司徒之職,以鄕三物,敎萬民而賔興之。二曰六行,孝友睦婣任卹。 《註》任,信於友道。又《廣韻》堪也。 《王粲·登樓賦》情眷眷而懷歸兮,孰憂思之可任。 《註》言誰堪此憂思也。又當也。 《左傳·僖十五年》眾怒難任。又負也,擔也。 《詩·小雅》我任我輦。 《禮·王制》輕任幷,重任分。 《註》幷已獨任之,分析而二之。又姓。大任,文王之母。又薛國之姓。 《左傳·隱十一年》不敢與諸任齒。 《正義》謝章薛舒呂祝終泉畢過此,十國皆任姓也。 又《集韻》​​《韻會》《正韻》𠀤如鴆切,壬去聲。克也,用也。又所負也。 《論語》仁以爲已任。又事也。 《週禮·夏官》施貢分職,以任邦國。 《註》事以其力之所堪。又與妊姙同。 《史記·鄒陽傳註》紂刳任者,觀其胎產。| Guangyun: (1) 任 如林 日 侵A 平聲 侵 開口三等 深 侵A nʑĭĕm njim/rim , (2) 妊 汝鴆 日 侵A 去聲 沁 開口三等 深 侵A nʑĭĕm njimh/rimm || Starostin: to carry on the shoulder; load. Also read *n@m-s (-im-s), MC n/i\m (FQ 汝鴆 ), Mand. re\n (hence also Viet. nhậm, standard Sino-Viet. nhiệm) 'burden (of office), responsibility; to burden, charge (with responsibility)'. The character is used as well for OC *n@m? (~-im?), MC n/i/m, Mand. re^n 'be flexible, insinuating, artful'. For OC *n- cf. the Min readings (for *n/i\m): Xiamen z|im6, Chaozhou im4, Fuzhou eŋ6, Jianou iŋ6. || td. 任職 rènxhí (nhậnchức), 美女如雲, 任你挑選. Méinǚ rúyún, rèn nǐ tiāoxuăn. (Mỹnữ đầyra, dànhcho mầy lựachọn.) ] , assign, appoint, burden, burden with responsibility, bear, duty, in charge, assume a job, official post, office, responsibility, Also:, carry on the shoulder, load, trust to, rely on, allow, let, no matter, family surname of Chinese origin,   {ID9476  -   10/9/2019 6:39:49 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.