Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ngận, (2) nhưng, (3) nhận 憖 yìn (ngận) [ Vh @ QT 憖 yìn, xìn, yín < MC ŋin < OC *ŋhrǝnh | *OC 憖 來 文 憗 ŋrɯns | PNH: QĐ jan6, Hẹ niun5 | Shuowen: 《心部》憖:問也。謹敬也。从心猌聲。一曰說也。一曰甘也。《春秋傳》曰:「昊天不憖。」又曰:「兩君之士皆未憖。」 | Kangxi: 《康熙字典·心部·十二》憖:《唐韻》魚覲切《集韻》《正韻》魚僅切《韻會》疑僅切,𠀤音猌。《說文》問也,敬謹也。从心猌聲。一曰說也。一曰甘也。《廣韻》且也。《左傳·哀十六年》不憖遺一老。《註》憖,且也。又《詩·小雅》不憖遺一老。《箋》心不欲而自彊之辭。又願也。《晉語》憖庇州犁焉。《註》願也。又缺也。《左傳·文十二年》兩君之士,皆未憖也。又發語辭。《左傳·昭二十八年》憖使吾君聞勝與臧之死也,以爲快。一曰傷也。《揚子·方言》𨻰蔡之閒謂之憖。又《集韻》《韻會》𠀤語靳切,音垽。《博雅》慯也。又《五音集韻》香靳切,音焮。《字林》笑貌。《張衡·思𤣥賦》戴勝憖其旣歡兮。文選章懷讀。又《五音集韻》五鎋切。《字林》問也。又《集韻》魚巾切《韻會》語巾切,𠀤音銀。地名。《春秋·昭十一年》會于厥憖。| Gunayun: 憗 憗 魚覲 疑 眞B開 震B 去聲 三等 開口 眞B 臻 去二十一震 ŋi̯ĕn ŋǐĕn ŋjĕn ŋien ŋɣiɪn ŋɯin ŋjin yin4 nginh ngynn 且也一曰傷也又曰[閑/問]也魚覲切三 || Môngcổ âmvận: ngin ŋin 去聲 ] ** , willing, prefer, injured, attentive, cautious, not busy, idle, Also:, but, yet, moreover, preferably,   {ID453075094  -   10/9/2019 6:39:12 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.