Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Minh, (2) sáng, (3) mai, (4) mơi 明 míng (minh) [ Vh @ QT 明 míng < MC maiŋ < OC *mraŋ | *OC 明 明 陽 明 mraŋ | PNH: QĐ ming4, Hẹ miang2, min2 | Pt 武兵 | Kangxi: 〔古文〕朙《廣韻》武兵切《集韻》《韻會》《正韻》眉兵切,音鳴。 《說文》照也。 《易·繫辭》日月相推,而明生焉。 《又》縣象著明,莫大乎日月。 《疏》日月中時,徧照天下,無幽不燭,故云明。 《史記·歷書》日月成,故明也。明者,孟也。又《易·乾卦》大明終始。 《疏》大明,曉乎萬物終始。又《易·乾卦》天下文明。 《疏》有文章而光明。又《書·堯典》欽明文思安安。 《疏》照臨四方謂之明。又《書·舜典》黜陟幽明。 《傳》升進其明者。又《書·太甲》視遠惟明。 《疏》謂監察是非也。又《洪範》視曰明。 《傳》必淸審。又《詩·小雅》祀事孔明。 《箋》明,猶備也。又《詩·大雅》明明在下。 《傳》明明,察也。 《爾雅·釋詁疏》明明,言甚明也。又《禮·檀弓》其曰明器,神明之也。又《禮·禮運》故君者所明也。 《疏》明,猶尊也。又《禮·樂記》作者之謂聖,述者之謂明。 《疏》明者,辨說是非也。又《韓非子·難三篇》知微之謂明。又《廣韻》昭也,通也。又星名。 《詩·小雅》東有啓明。 《傳》日旦出謂明星爲啓明。又《小雅》明發不寐。 《疏》言天將明,光發動也。又《正字通》凡厥明、質明,皆與昧爽義同。又姓。 《姓氏急就篇》《明氏·山公集》有平原明普,晉荀晞從事明預。 | Guangyun: 明 明 武兵 明 庚三開 庚 平聲 三等 開口 庚 梗 下平十二庚 mi̯ɐŋ mĭɐŋ miɐŋ miaŋ mɣiæŋ mɯiaŋ miajŋ ming2 mieng myang 光也昭也通也發也又姓出平原河南山公集有平原明普武兵切五 || Starostin : be bright, enlightened, clear, pure, manifest. Regular Sino-Viet. is minh; Viet. mai (with a variant 'mơi') means 'tomorrow' and may be a colloquial (distorted) borrowing from MC in the special usage: 明日 maiŋ-n/it 'tomorrow'. For *m- cf. Xiamen mi2, Chaozhou meŋ2, Fuzhou miŋ2, Jianou miŋ2, maŋ2. The original meaning must be 'clear eye-sight' (whence 'bright, pure', etc.); the meaning 'eye-sight' is actually rather widely attested during L. Zhou. || td. 明日 míngrì (ngàymai), 照明 zhàomíng (chiếusáng), § 朗 láng (lang) 'sáng' ] *** , bright, enlightened, clear, pure, manifest, tomorrow, the next day, Also:, Ming, The Ming Dynasty in China (1368-1644), Ming (c. 2000 BC), fourth of the legendary Flame Emperors, 炎帝 descended from Shennong 神農, family surname of Chinese origin,   {ID12186  -   12/6/2019 10:57:31 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.