Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mô, (2) mao, (3) mào, (4) hào, (5) vụng, (6) vặt, (7) lông, (8) mùi 毛 máo (mao) [ Viet. 'hào' @ '毫 háo (hào)' ~ Vh @ QT 毛 máo \ Vh @ 毛 máo ~ 'lông' 翁 wēng (ông) \ ¶ w- ~ m-(l-) | QT 毛 máo, mào, mù (mao, mô) < MC mʌw < OC *mhaw, *mhaws | *OC (1) 毛 毛 宵 毛 maːw , (2) 毛 毛 宵 冃 maːws | PNH: QĐ mou4, Hẹ mau1, TrC mo5, mau5 | Tang reconstruction: mɑu | Shuowen: 《毛部》毛:眉髮之屬及獸毛也。象形。凡毛之屬皆从毛。 | Kangxi: 《康熙字典·毛部·毛部》毛:《唐韻》莫袍切《集韻》《韻會》謨袍切,𠀤音旄。《說文》眉髮之屬,及獸毛也。《釋名》毛,貌也,冒也,在表所以別形貌,自覆冒也。《詩·小雅》不屬于毛。《註》毛者,體骨之餘氣末屬也。《周禮·秋官》《司儀》王燕,則諸侯毛。《鄭註》謂以須髮坐也。《齊語》班序顚毛,以爲民紀。《註》顚,頂也。毛,髮也。次列頂髮之白黑,使長幼有等。又髮班白曰二毛。《禮·檀弓》古之征伐者,不獲二毛。又獸爲毛蟲。《周禮·地官》以土會之灋,辨五地之物生。一曰山林,其動物宜毛物。《註》毛物,貂、狐、貒、貉之屬,縟毛者也。《禮·月令》孟秋之月,其蟲毛。又《樂記》羽者嫗伏,毛者孕鬻。《正義曰》羽,鳥也。毛,獸也。又犧牲純色曰毛。《史記·三王世家》魯有白牡、騂剛之牲,羣公不毛。《註》何休曰:不毛,不純毛也。又草也。《左傳·隱三年》㵎溪沼沚之毛。又《昭七年》食土之毛,誰非君臣。又桑麻五穀之屬皆曰毛。《周禮·地官·載師》凡宅不毛者,有里布。《註》鄭司農云:謂不種桑麻也。《公羊傳·宣十二年》錫之不毛之地。《註》不毛者,磽确不生五穀。又《崔豹·古今注》地以名山爲輔,石爲之骨,川爲之脈,草木爲之毛。又去毛曰毛。《詩·魯頌》毛炰胾羹。《註》毛炰,爛去其毛而炰之。又柔毛,羊也。《禮·曲禮》羊曰柔毛。又莎草曰地毛。見《廣雅》。又扻毛,鹽草也。見《雷斆·炮炙序》。又《高麗方言》謂苧曰毛,苧布曰毛施背,見《雞林類事》。又閩南人謂毛曰膜。見《井觀瑣言》。又梵言欽跋羅,此云毛。顩缽羅,《西域記》云織細羊毛。褐賴縭,《西域記》云織野獸毛。又國名。又姓。《左傳·僖二十四年》魯衞毛耼,文之昭也。《廣韻》周武王弟毛公,後以爲氏。本居鉅鹿,避讎滎陽。漢毛亨治《詩》,作訓詁傳以授從子萇,時稱亨爲大毛公,萇爲小毛公。又竹名。《顧愷之·竹譜》南嶺有毛竹。《劉美之·續竹譜》毛竹,生武夷山。《李商隱詩》武夷洞裏毛生竹。又與髦通。《儀禮·士喪禮》馬不齊髦。《註》今文髦爲毛。亦作㲝。《周禮·天官·司裘註》中秋鳥獸㲝毨。亦作旄。《史記·夏本紀》羽旄齒革。又《集韻》莫報切,音帽。擇也。鄭康成說或从手作㧌。通作芼。又蒙晡切,音模。《佩觿集》河朔謂無曰毛。《後漢·馮衍傳》饑者毛食。《註》太子賢曰:案《衍集》作無,今俗語猶然者,豈古語亦通乎。當讀如模。《集韻》又作𦒷。 | Guangyun: (1) 毛 毛 莫袍 明 豪 豪 平聲 一等 開口 豪 效 下平六豪 mɑu mɑu mɑu mɑu mɑu mɑu maw mao2 mau mau ≆說文曰眉髮[-/之屬]及獸毛也亦姓本自周武王母弟毛公後以爲氏本居鉅鹿避讎滎陽也莫袍切一十, (2) 毛 冃 莫報 明 豪 号 去聲 一等 開口 豪 效 去三十七号 mɑu mɑu mɑu mɑu mɑu mɑu maw mao4 mauh maw 毛鷹鷂鸇 || ZYYY: 毛 毛 明 蕭豪開二 蕭豪 陽平 開口呼 mau || Môngcổ âmvận: maw maw 平聲|| Starostin: Viet. mào is a colloquial loanword (with a modified meaning: 'comb, crest (of bird)'); standard Sino-Viet. is mao. For OC *mh- cf. Meixian mau1, Yilan mo1. In EZ the word is also written as 旄 q.v. Also read *mhāw-s, MC mʌw (FQ 莫報) id. || td. 毛手毛脚 máoshǒumáojiǎo (taychânvụngvề), 毛病 máobìng (bịnhvặt), 窮掉棕毛 qióng diào zōngmáo (nghèo rớt mùitơi) ] *** , hair, feather, down, wool, pore, fur, coir, mildew, careless, coarse, scared, semifinished, (short form) Mao Tzetung, or Mao Zedong, family surname of Chinese origin, Also:, dime, mao, a fractional unit of money in China, (Viet) (of bird), comb, crest,   {ID453066568  -   9/29/2019 3:55:21 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.