Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mai, (2) mơ, (3) me, (4) mận 梅 méi (mai) [ Vh @ QT 梅 méi < MC moj < OC *mjə: | Pt 莫杯 | PNH: QĐ mui4, Hẹ moe2 | Shuowen: 枏也。可食。从木每聲。楳,或从某。莫桮切 | Kangxi: 《康熙字典·木部·七》梅:〔古文〕某槑《唐韻》莫杯切《集韻》《正韻》模杯切《韻會》謀杯切,𠀤音枚。或作槑、楳,亦作𣒫。《說文》枏也。《爾雅·釋木》梅,枏。《陸璣·條梅疏》似豫章大木也。又《書·說命》若作和羹,爾惟鹽梅。《禮·內則》梅諸。《名物疏》陸璣所釋有條有梅,自是枏木似豫章者。豫章,大樹可以爲棺舟者也。和羹之梅,籩實之乾䕩,似杏實酢者也。又《爾雅·釋木》時,英梅。《註》雀梅。又《爾雅·釋木》朹檕梅。《註》狀如梅,子赤色似小柰,可食。又《埤雅》江、湘、兩浙四五月閒梅欲黃落,則水潤土溽,蒸鬱成雨,謂之梅雨。《四時纂要》閩人以立夏後逢庚入梅,芒種後逢壬出梅。又楊梅,果名。《越郡志》會稽楊梅爲天下之奇。又梅梅,猶昧昧,居喪之容也。《禮·玉藻》視容瞿瞿梅梅。又州名,屬廣東。《南宋·地理志》改敬州爲梅州。又姓。《廣韻》出汝南。漢梅福、梅鋗。又《集韻》毋罪切,音浼。亦姓也。槑字原从二杲作。又𣕱。 | Guangyun: 枚 莫杯 明 灰 平聲 灰 合口一等 蟹 灰 muɒi muai/muoi || Starostin : Japanese apricot (Prunus mume), plum. Viet. me has a narrowed meaning 'tamarind' (cf. Chin. 酸梅 'tamarind', lit. 'sour plum'). An older loanword is probably Viet. mơ 'apricot'. The regular Sino-Viet. reading is mai. For *m- cf. Min forms: Xiamen m2, Chaozhou bue2, Fuzhou muoi2, Jianou mo2. || x. 入梅 rùméi (nhậpmưa), 鹹梅 xiánméi (xímuội) ] , apricot, Japanese apricot, Prunus mume, plum, plum flower, cherry-like tree with yellow blooming flowers, flowers of such trees, Also:, tamarind, sour plum, Mai, Mei, family surname of Chinese origin,   {ID11270  -   4/11/2019 5:32:22 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.