Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mẫu, (2) mô, (3) men, (4) mẻ, (5) mạ, (6) mệ, (7) mợ, (8) me, (9) mái, (10) cái, (11) mẹ 母 mǔ (mẫu, mô) [ Vh @ QT 母 mǔ, mú, wǔ, wú (mẫu, mô) < MC mow, mʌw < OC *mjəʔ, *mǝ̄ʔ | *OC 母 母 之 母 mɯʔ | PNH: QĐ mou5, Hẹ mu1 | Pt 莫厚 | cđ MC: 流開一上厚明 | Tang reconstruction: mǒu | Shuowen: 牧也。从女,象褱子形。一曰象乳子也。莫后切 | Kangxi: 《康熙字典·毋部·毋部》母:《唐韻》《廣韻》《正韻》莫厚切《集韻》《韻會》莫後切,𠀤音某。《廣雅》母,牧也。言育養子也。《釋名》冒也,含已生也。《增韻》慕也。嬰兒所慕也。《說文》从女,象懷子形。一曰象乳形。《蒼頡篇》其中有兩點,象人乳形。豎通者卽爲毋。《詩·小雅》母兮鞠我。又天地爲大父母。《書·泰誓》惟天地萬物父母。《易·說卦》乾,天也,故稱乎父。坤,地也,故稱乎母。《蔡邕·獨斷》天子父事天,母事地,兄事日,姊事月。又《老子·道德經》有名萬物之母。又日爲陽德之精,故稱日母。《枚乗·七發》流攬無窮。歸神日母。又元氣之本曰氣母。《莊子·大宗師篇》伏羲得之,以襲氣母。又父母,尊親之詞。《詩·小雅》豈弟君子,民之父母。《禮·表記》使民有父之尊,有母之親。又《揚子·方言》南楚𤄗洭之閒,母謂之媓。《淮南子·說山訓》西家子謂其母曰社。《說文》蜀人謂母曰姐,齊人謂母曰嬭,又曰㜷,吳人曰媒。《眞臘風土記》呼父爲巴駞,呼母爲米。方音不同,皆自母而變。又乳母亦曰母。《越語》生三人,公與之母。又禽獸之牝皆曰母。《孟子》五母雞,二母彘。《前漢·昭帝紀》罷天下亭母馬。《張華·禽經》鷇將生,子呼母應。雛旣生,母呼子應。《蘇軾·仇池筆記》眉州縣有一小佛屋,俗謂之猪母佛。又十母,謂甲乙之屬,十干也。十二支爲十二子。見《史記·律書》。又西王母,神名。見《山海經》。《大戴禮》云:舜時,西王母獻白玉琯。又寶母,所以集寶者。《祥異記》魏生常得一美石,後有胡人見之,曰:此寶母。每月望,設壇海邊上,可以集珠寶。又嶺南有瘴母。《鄭熊·番禺雜記》五羊嶺表見有物自空而下,始如彈丸,漸如車輪,遂四散。人中之卽病,謂之瘴母。又鬼母,神名。《括異記》南海小虞山有鬼母,一產千鬼。朝產之,暮食之。今蒼梧有鬼姑神是也。又凡物之有大小者皆曰子母。《詩·鄭風·盧重環·毛傳》重環,子母環也。《疏》謂大環貫一小環。又錢有子母錢。《周語註》重曰母,輕曰子。子母相通,民乃得所欲。又牛有子母牛。《易·說卦》坤爲子母牛。正義曰:取其多蕃畜而順。又子母竹,今之慈竹也。見《任昉·述異記》。又子母瓜,取收瓜子,故名。見《齊民要術》。又甯母,地名。《春秋·僖七年》公會齊侯,盟于甯母。《後漢·郡國志》山陽郡方與縣有泥母亭,或曰古甯母。又慈母、雨母,皆山名。《丹陽記》江寜縣南三十里有慈母山,生簫管竹。《荆州記》湘東有雨母山。又雲母,扇名。又屛名。《西京雜記》昭陽殿有雲母扇、雲母屛風。又雲母竹,竹之大者。見《郭義恭·廣志》。又《贊寜·筍譜》有雲母筍。又益母、貝母、知母,俱藥草名。蟁母、鴾母,俱鳥名。喜母,蟲名。俱見《爾雅·註疏》。又酒滓謂之酪母,見《本草》。又胡母,複姓。《後漢·獻帝紀》有胡母班。《風俗通》云:胡母,姓,本陳胡公之後,齊宣王母弟,別封母鄕。遠本胡公,近取母邑,故曰胡母氏。又《集韻》蒙晡切《正韻》莫胡切,𠀤音模。熬餌也。《禮·內則》煎醢加黍上,沃以膏,曰淳母。《鄭註》母,讀曰模。模,象也。作此象淳熬。又叶母婢切。音敉。《詩·鄭風》豈敢愛之,畏我父母。叶上杞里。《魯頌》魯侯燕喜,令妻壽母。《蔡邕·崔夫人誄》昔在共姜,陪臣之母。勞謙紡繢,仲尼是紀。| Guangyun: 母 母 莫厚 明 侯 厚 上聲 一等 開口 侯 流 上四十五厚 mə̯u məu mu məu məu məu məw mou3 mux mov 父母老子注云母道也蒼頡篇云其中有兩㸃象人乳形豎通者即音無莫厚切十四 || ZYYY: 母 母 明 魚模合 魚模 上聲 合口呼 mu || Môngcổ âmvận: (1) wu ʋu 平聲 , (2) muw muw 上聲 || Starostin: MC mʌw < OC *mǝ̄ʔ. For initial *m- cf. Min forms: Xiamen bo3, Chaozhou bo3, Fuzhou, Jianou mu3. | GSR: 0947 a-e || Ghichú: Thiều Chửu: Một âm là 'mô': men, mẻ. 母 mǔ ~ mái, cái \ § 海 hăi (hải) || td. 酵母 jiàomǔ (menrượu), 母雞 mǔjī (gàmái), 父母大王 Fùmǔ Dàwáng (BốcáiÐạivương), 母系 mǔxì (mẫuhệ), 繼母 jìmǔ (mẹghẻ) ] **** , mother, origin, parent, (mother's side), uncle's wife, female elders, venter, Also:, female, leaven, yeast,   {ID12460  -   11/9/2018 8:12:58 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.