Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mạc, (2) mô, (3) mò, (4) mó, (5) sờ, (6) rờ, (7) rớ, (8) mơn, (9) mò 摸 mō (mô) [ Vh @ QT 摸 (摹) (mô, mạc) mō, mó, māo, mú < MC mo, mʌk < OC *mha:, *mha:k | Kangxi: 《唐韻》慕各切《集韻》《韻會》《正韻》末各切,𠀤音莫。摸索也捫也,手捉也。 又《唐韻》《正韻》莫胡切《集韻》《韻會》蒙逋切,𠀤音模。與摹同。《唐書·李靖傳》靖五代孫彥芳,家故藏高祖太宗賜靖詔書數函,上之文宗,敕摸詔本,還賜彥芳。 || Starostin: Also read *mha:k, MC ma^k id. The character is sometimes (since Tang) used instead of 摹 *mha:, MC mo 'to copy, imitate' q.v. Standard Sino-Viet. is mô; another colloquial loan from the same source is Viet. mò 'to grope, fumble'. || td. 摸摸 mómo (sờmó) ] *** , feel with the hand, touch, stroke, grope, feel one's pulse, touch lightly with fingers, gently touch with the hand, caress, try to get at. Also:, try to find out, feel out, seek after, copy, imitate,   {ID453067066  -   3/31/2019 3:34:38 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.