Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) long, (2) sủng, (3) rồng 龍 lóng (long) [ Vh @ QT 龍 (龍, 寵) lóng, lǒng, máng < MC louŋ < OC *roŋ | *OC 龍 龍 東 龍 b·roŋ | PNH: QĐ lung4, Hẹ liung2 | cđ MC 通合三平鍾來 | ¶ l- ~ r- | Shuowen: 鱗蟲之長。能幽,能明,能細,能巨,能短,能長;春分而登天,秋分而潛淵。从肉,飛之形,童省聲。凡龍之屬皆从龍。力鍾切〖注〗臣鉉等曰:象夗轉飛動之皃。 | Kangxi:《康熙字典·龍部·龍部》龍:〔古文〕竜𦱉𢅛𠊋㰍𥫈龒䰱《唐韻》《集韻》力鍾切《韻會》《正韻》盧容切,𠀤音籠。《說文》龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細能巨,能短能長,春分而登天,秋分而潛淵。《廣雅》有鱗曰蛟龍,有翼曰應龍,有角曰虯龍,無角曰螭龍,未升天曰蟠龍。《本草註》龍耳虧聰,故謂之龍。《易·乾卦》時乗六龍以御天。又星名。《左傳·僖五年》龍尾伏辰。《疏》角亢氐房心尾箕爲蒼龍之宿。又《襄二十八年》龍,宋鄭之星也。又山名。龍門,在河東,見《禹貢》。龍山,見《山海經》。封龍,見《括地志》。又邑名。《左傳·成二年》齊侯伐我北鄙,三日取龍。《註》龍,魯邑。在泰山博縣西南。又《前漢·地理志》燉煌郡有龍勒縣。又官名。《左傳·昭十七年》太皡氏以龍紀,故爲龍師,而龍名。又句龍。《左傳·昭二十九年》共工氏有子曰句龍。又馬名。《周禮·廋人》馬八尺以上爲龍。《禮·月令》駕蒼龍。又龍輔,玉名。《左傳·昭二十九年》公賜公衍羔裘,使獻龍輔於齊侯。又草名。《詩·鄭風》隰有游龍。《陸璣·草木疏》一名馬蓼,生水澤中,今人謂之小葒草。又神名。《山海經》有神名燭龍。《屈原·離騷》日安不到,燭龍何照。又姓。漢有龍且。又複姓。夏關龍逢,卽豢龍氏後。漢御史擾龍羣,卽劉累之後。又人名。奢龍,黃帝臣。《管子·五行篇》奢龍辨乎東方,故使爲土師。又舜臣名。《書·舜典》帝曰:龍命汝作納言,夙夜出納朕命。又《廣雅》龍,君也。又《廣韻》通也。又《玉篇》竉也。《詩·商頌》何天之龍。我龍受之。《毛傳》讀如字。《朱傳》寵也。又《玉篇》和也,萌也。又《正韻》與寵同。《詩·商頌·何天之龍釋文》鄭讀作寵,榮名之謂也。○按朱傳作叶音。又《正韻》音曨。《孟子》有私龍斷焉。又《集韻》《韻會》𠀤莫江切,音厖。《集韻》黑白雜色也。《周禮·冬官考工記》玉人上公用龍。《註》謂雜色,非純玉也。又叶蒲光切,音龐。《易·坤卦》故稱龍焉。叶上嫌於無陽。《揚雄·解嘲》以鴟梟而笑鳳凰,執蝘蜒而嘲龜龍。《說文》从肉飛之形,童省聲。《徐鉉曰》象宛轉飛動之貌。 考證:〔《爾雅·釋畜》馬高八尺爲龍。〕謹按爾雅作駥不作龍。今改周禮廋人馬八尺以上爲龍。| Guangyun: 龍 龍 力鍾 來 鍾 鍾 平聲 三等 開口 鍾 通 上平三鍾 li̯woŋ lĭwoŋ lioŋ lioŋ lɨoŋ lioŋ luawŋ long2 lyung livng 通也和也寵也鱗蟲之長也易曰雲從龍又姓舜納言龍之後力鍾切九 || ZYYY: 龍 龍 來 東鍾撮 東鍾 陽平 撮口呼 liuŋ || Môngcổ âmvận: lÿung lyuŋ 平聲 || Handian: (5) 像龍形的長條物。如:“水龍”、“車水馬龍”。 ] **** , dragon, Komodo dragon or the flying lizard, mythical monster, Also:, imperial, royal, family surname of Chinese origin,   {ID453096502  -   11/18/2019 9:42:51 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.