Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
聊表 聊表 liáobiǎo (liễubiểu) [ Viet. '表露 biăolù (biểulộ)' ~ Vh @# QT 聊表 liáobiǎo | QT 聊 liáo < MC liew < OC *ri:w || QT 表 biăo < MC pew < OC *prawʔ || td. 聊表心意 liáobiǎo xīnyì (biểulộ tâmý), 這些錢只是聊表我們的一點心意, 還望收下. Zhèxiē qián zhǐ shì liáobiǎo wǒmen de yìdiǎn xīnyì, hái wàng shōuxià. (Chút tiền mọn nầy là để biểulộ chút tấmlòng của chúngtôi, hãy mong nhậncho.) ] , to show, reveal, express, expression,   {ID453098569  -   4/7/2019 7:59:22 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.