Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) liễu, (2) lấy, (3) luôn, (4) nữa, (5) nổi, (5) là, (7) ra, (8) rồi 了 lē, liăo (liễu) [ Vh @ QT 了 lē, liăo < MC liɛw < OC *rhe:wʔ, *rhe:wi | *OC 了 了 宵 了 reːwʔ | Pt 盧鳥 | PNH: QĐ liu5, Hẹ liau3, TrC liou2, liao2, liou3, liao3 | Shuowen: 尦也。从子無臂。象形。凡了之屬皆从了。盧鳥切 | Kangxi: 《唐韻》盧鳥切《集韻》《韻會》郞鳥切《正韻》盧皎切,𠀤聊上聲。《增韻》決也。《廣韻》慧也,曉解也。《後漢·孔融傳》融年十二聰慧。𨻰煒曰:小而了了,大未必奇。又《宋書·戴法興傳》彭城王覓一了了令史,得法興使爲之。 又訖也,畢也。《晉書·傅毅傳》天下大器,非可稍了,而相觀每事欲了,生子癡了官事,官事未易了也。《杜甫詩》岱宗夫如何。齊魯靑未了。 又《揚子·方言》了,快也。秦曰了。| Guangyun: 了 了 盧鳥 來 蕭 篠 上聲 四等 開口 蕭 效 上二十九篠 lieu lieu leu leu leu leu lɛw liao3 leux lev 慧也訖也盧鳥切十四 || ZYYY: 了 了 來 蕭豪開二 蕭豪 上聲 開口呼 lau || Môngcổ Âmvận: lew lɛw 上聲 || Starostin: to complete, fulfill (Han). A late grammaticalized usage is for the modern perfective particle le. || Ghichú: Japanese: /ryou/ || td. 忘了 wànglē (quên rồi), 忘不了 wàng bùliăo (quên khôngnổi), 我不再回來了! Wǒ bù zài huílái le! (Tôi sẽ không trởvề nữa!), 她不愛笑了. Tā bù ài xiào le. (Nó không hay cười nữa.), 他抱緊了我. Tā bàojǐn le wǒ. (Nó ômchặc lấy tôi.), 小偷看見了警察後拔腿就跑. Xiăotòu kànjiàn le jǐngchá hòu bá​tuǐjìupăo. (Têntrộm trôngthấy cảnhsát là vácgiòmàchạy.), 累壞了. Lèihuàile. (Mệtnhoàira.) , 冷死了! Lěngsǐlē (Lạnhchếtluôn!) ] **** , cappable of, able to, finish, complete, fulfill, understand, know clearly, oversee, settle, Also: (a grammatical past tense marker of completed action), already, (ending particle) an interjection, acknowldgement, future certainty,   {ID12475  -   6/24/2019 7:33:34 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.