Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) la, (2) chài, (3) chàilưới, (4) lụa, (5) là, (6) lưới 羅 luó (la) [ Viet. 'chài' @ '羅 luó (la)' + 'lưới' @ '羅 luó (la)' | QT 羅 luó < MC lɑ < OC *jraih, *rai | *OC 羅 羅 歌 羅 raːl 象張網系隹 | PNH: QĐ lo4, Hẹ lo2, TrC lo5 | Tang reconstruction: la | cđ MC: 果開一平歌來 | Shuowen: 《网部》羅:以絲罟鳥也。从网从維。古者芒氏初作羅。 | Kangxi: 《康熙字典·网部·十四》羅:《廣韻》魯何切《集韻》《韻會》良何切《正韻》朗何切,𠀤音蘿。《說文》以絲罟鳥。古者芒氏初作羅。《爾雅·釋器》鳥罟謂之羅。《註》謂羅絡之。《詩·王風》雉離於羅。《周禮·夏官·羅氏》掌羅烏鳥。又《類篇》帛也。《釋名》羅文,疎羅也。《戰國策》下宮糅羅紈,曳綺縠。又《廣雅》羅,列也。《楚辭·九歌》羅生兮堂下。《註》羅列而生。又國名。《左傳·桓十二年》羅人欲伐之。《註》羅,熊姓國,在宜城縣西山中,後徙。又水名。《史記·屈原傳》遂自投汨羅。《註》汨水在羅,故曰汨羅。又新羅,東夷國名。《唐書·東夷傳》新羅,弁韓苗裔也,居漢樂浪地。又姓。《姓氏急就篇》羅氏,顓頊後,封于羅,今房州也。子孫以爲氏。又羅羅,獸名。《山海經》北海有獸,狀如虎,名曰羅羅。《駢雅》靑虎謂之羅羅。又菴羅,果名。《本草》梨之類,色黃,如鵝梨。又《集韻》鄰知切,音離。義同。又《集韻》郞佐切,音囉。邏或省作羅。巡也。 | Guangyun: 羅 羅 魯何 來 歌 歌 平聲 一等 開口 歌 果 下平七歌 lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ la luo2 la la 羅綺也古者芒氏初作羅爾雅鳥罟謂之羅又姓出長沙本自顓頊末𦙍受封於羅國今房州也爲楚所滅子孫以爲氏魯何切十 || ZYYY: 羅 羅 來 歌戈開 歌戈 陽平 開口呼 lɔ || Môngcổ Âmvận: lo lɔ 平聲 || Starostin: Regular Sino-Viet. is la; Viet. là is a colloquial loan with the meaning 'fine silk' (one of the meanings of the word in later periods in Chinese is 'silk woven like a net, thinly woven silk'). An older loan from the same source is Viet. lưới 'net'. For *r cf. Xiamen, Chaozhou lo2, Fuzhou, Jianou lɔ2, Wenzhou lɒu. || td. 綾羅 língluó (lụalà) ] *** , bird-net, net, fishing net, fish by net, catch, shift, gauze, collect, gather, Also:, silk, Luo, family surname of Chinese origin,   {ID8468  -   11/8/2018 11:25:57 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.