Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lai, (2) lãi, (3) lúa, (4) để, (5) là, (6) lại 來 lái (lai) [ Vh @ QT 來 lái, lài, lāi (lai, lãi) < MC ljəj < OC *rjə:, *rjəs | Pt 洛哀 | cđ MC 蟹開一平咍來 | PNH: QĐ lai4, loi4, loi6, Hẹ loi2 | Shuowen: 周所受瑞麥來麰。一來二縫,象芒朿之形。天所來也,故爲行來之來。《詩》曰:“詒我來麰。”凡來之屬皆从來。洛哀切 | Kangxi: 〔古文〕徠《廣韻》落哀切《集韻》《韻會》《正韻》郞才切,𠀤賴平聲。至也,還也,及也。《禮·曲禮》禮尚往來。往而不來,非禮也。來而不往,亦非禮也。 又《公羊傳·隱五年》公觀魚於棠,登來之也。《註》登讀爲得,齊人謂求得爲登來。 又玄孫之子曰來孫。 又麥名。《詩·周頌》貽我來牟。《前漢·劉向傳》作飴我釐麰。亦作䅘。 又呼也。《周禮·春官》大祝來瞽令臯舞。 又姓。 又《集韻》洛代切,音賚。撫其至日來。《孟子》放勳曰:勞之來之。 又叶鄰奚切,音離。《詩·邶風》莫往莫來,悠悠我思。《素問》恬澹虛無,眞氣從之。精神守內,病安從來。 又叶郞狄切,音力。《詩·小雅》東人之子,職勞不來。叶下服。《大雅》經始勿亟,庶民子來。 又叶落蓋切,音賴。《屈原·離騷》因氣變而遂會舉兮,忽神奔而鬼怪。時髣髴以遙見兮,精皎皎以往來。 又叶良置切,音利。《荀子·賦篇》一往一來,結尾以爲事。 | Guangyun: 來 洛哀 來 咍 平聲 灰 開口一等 咍 蟹 lai/loi lɒi || Starostin: hợpvận trong Thikinh @ OC *rjəs | OC *r- cf. Phươngngữ Mânnam: Hm, Trc lai2, Pk li2, Jianou lej2, lai9, Jianyang le2, Shaowu li2 | GSR 0944 a-e || Ghichú: 'lúa': 來 lái ~> lai, lại, lúa ? © 來 lái (lúamì, lúamạch - wheat (Triticum aestivum)), gọichung là 來麰 láimóu (laimâu) (~ lúamạch). Thờicổ vềsau tạo chữ 徠 lái dùngđể chỉ nghĩa và âm 'lại' và 麥 mài để chỉ (lúa)mạch. || td. 拿什麼來拯救我的愛人. Ná shénme lái zhěngjìu wǒde àirén. (Làm gìđây để cứuvãn ngườiyêu tôi đây?), 一來..二來.. Yīlái.. èrlái.. (Mộtlà.. hailà...) || x. 稻 dào (đạo) lúa ] , come, coming, return, returning, come round, arrive, reach, again, next, future, incoming, ever since, happen, begin, start, Also:, come over and pledge allegiane, ©, wheat, Triticum aestivum, unhusked rice grains, family surname of Chinese origin,   {ID5564  -   4/3/2018 12:23:41 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.