Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lạc, (2) lụa, (3) luồng, (4) la, (5) mắc, (6) lưới 絡 luò (lạc) [ Vh @ QT 絡 luò, lào < MC lʌk < OC *rāk | *OC 絡 各 鐸 落 ɡ·raːɡ | PNH: QĐ lok3, lok6, Hẹ lok8 | ¶ l- ~ m- | Tang reconstruction: lɑk || Shuowen: 絮也。一曰麻未漚也。从糸各聲。盧各切 | Kangxi: 【廣韻】盧各切【集韻】【正韻】歷各切,𠀤音洛。又【前漢·揚雄傳】緜絡天地。【註】謂包絡之也。 又【楚辭·招䰟】鄭綿絡些。【註】絡,縛也。| Guangyun: 絡 落 盧各 來 鐸開 鐸 入聲 一等 開口 唐 宕 入十九鐸 lɑk lɑk lɑk lɑk lɑk lɑk lak luo4 lak lak 絡絲又姓 || ZYYY: (1) 絡 落 來 蕭豪開一 蕭豪 入聲作去聲 開口呼 lɑu , (2) 絡 落 來 歌戈開 歌戈 入聲作去聲 開口呼 lɔ || Môngcổ âmvận: law law 入聲 || Starostin: For *rh- cf. Fuzhou lɔʔ7. || td. 網絡 wăngluò (mạnglưới), 包絡 bāoluó (baola), 籠絡 lǒngluò (lunglạc), 連絡 liánluò (liênlạc) || x. 羅 luó (lưới) ] **** , net-like, small net, net, web, enmesh, wrap around, complex, Also:, silk, silk thread, cord, horse halter, channel, collateral branch of the large channel, channels in the human body, TCM,   {ID453066345  -   5/19/2018 12:47:22 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.