Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
祿 祿 lù (lộc) [ QT 祿 lù < MC luk < OC *ro:k | *OC 禄 录 屋 禄 roːɡ | PNH: QĐ luk6 | Tangreconstruction: luk | Shuowen: 《示部》祿:福也。从示彔聲。| Kangxi: 《康熙字典·示部·八》祿:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤盧谷切,音鹿。《說文》福也。《廣韻》善也。《詩·商頌》百祿是何。《箋》當擔負天之多福。又俸也。居官所給廩。《禮·王制》位定然後祿之。《周禮·天官·大宰》以八柄詔王馭羣臣,二曰祿。《疏》以功詔祿。祿,所以富臣下,故云。《禮·曲禮》士曰不祿。《疏》士祿以代耕。不祿,不終其祿也。又司祿,星名。《史記·天官書》文昌宮六曰司祿。又回祿,火神。《左傳·昭十八年》鄭禳火於回祿。又姓。紂子祿父後。又州名。廣南化外有福祿州,唐總章二年置。又天祿,獸名。《前漢·西域傳註》似鹿,長尾,一角者爲天祿,兩角者爲辟邪。漢有天祿閣,因獸立名,藏祕書。又《廣韻》龍玉切,音錄。祿祿,形貌爲禮也。陸德明說。又叶錄直切,音力。《漢昭帝冠詞》摛顯先帝之光耀,以承皇天之嘉祿。欽奉仲春之吉辰,普遵大道之郊域。又叶歷各切,音落。《前漢·敘傳》位過厥任,鮮終其祿。博之翰音,鼓妖先作。| Guangyun: 禄 禄 盧谷 來 屋一 屋 入聲 一等 開口 東 通 入一屋 luk luk luk luk luk luk ləwk lu4 luk luk 俸也善也福也録也又姓紂也禄父之後盧谷切四十七 | ZYYY: 祿 祿 來 魚模合 魚模 入聲作去聲 合口呼 lu || Starostin : blessings. Also written without the radical in the bronze inscriptions. For *r- cf. Min forms: Xiamen lo|k8, Chaozhou lok8, Fuzhou luok8.] ***** , blessing, blessings, happiness, prosperity, good fortune, Also:, official salary, (Viet.), very young tree sprouts,   {ID10870  -   1/14/2019 5:11:45 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.