Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lạc, (2) nhạc 樂 lè, yuè (lạc, nhạc) [ Vh @ QT 樂 lè, luò, lào, yuè, yào (lạc, nhạc) < MC lɑk, lew, ɳɑuk < OC *ɳra:kʷ, *rhaws | *OC (1) 樂 樂 豹 樂 ŋraːwɢs, (2) 樂 樂 藥 落 raːwɢ, (3) 樂 樂 藥 嶽 ŋraːwɢ | PNH: QĐ lok6, ngaau6, ngok6, Hẹ lok8, ngau5, ngok8 | Tang reconstruction: lɑk, ngak | Pt 魚教, 力照 | Shuowen: 《木部》樂:五聲八音緫名。象鼓鞞。木,虡也。 | Kangxi: 《康熙字典·木部·十一》樂:《唐韻》五角切《集韻》《韻會》《正韻》逆角切,𠀤音岳。《說文》五聲八音之總名。《書·舜典》夔,命女典樂,敎胄子。詩言志,歌永言,聲依永,律和聲。《易·豫卦》先王作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。《禮·樂記》大樂與天地同和。又鐘鼓、羽籥、干戚,樂之器也。屈伸、俯仰、綴兆、舒疾,樂之文也。《孝經》移風易俗,莫善于樂。又姓。《左傳》晉大夫樂王鮒,《戰國策》燕樂毅。複姓。《孟子》樂正裘。又《唐韻》盧各切《集韻》《韻會》《正韻》歷各切,𠀤音洛。喜樂也。《通論》喜者主於心,樂者無所不被。《易·繫辭》樂天知命。《孟子》與民同樂。又《集韻》力照切《正韻》力召切,𠀤音療。《詩·陳風》可以樂飢。毛音洛,鄭音療。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤魚敎切。《論語》仁者樂山。又益者三樂。又《韻補》盧谷切,音祿。《太公·下略》四民用虛,國乃無儲。四民用足,國乃安樂。《班固·東都賦》食舉雍徹,太師奏樂,陳金石,布絲竹。又《唐韻》魯刀切,音勞。《廣韻》伯樂相馬。一作博勞。 || ZYYY: (1) 樂 拗 影 蕭豪齊一 蕭豪 去聲 齊齒呼 iau, (2) 樂 岳 影 蕭豪齊一 蕭豪 入聲作去聲 齊齒呼 iau, (3) 樂 落 來 蕭豪開一 蕭豪 入聲作去聲 開口呼 lɑu, (4) 樂 岳 影 歌戈撮 歌戈 入聲作去聲 撮口呼 iɔ, (5) 樂 落 來 歌戈開 歌戈 入聲作去聲 開口呼 lɔ || Starostin : be pleasant, delighted, happy, glad; to enjoy. For initial *r- cf. Chaozhou lak8, Fuzhou lok8. There exists also a synonymous reading *ŋra:kw|-s (with prefixed *ŋ-), MC ŋa.\w (FQ JY 魚教). The character has also a reading *ŋra:kw|, MC ŋa.uk (FQ 五角 ), Mand. yuè, Viet. nhạc 'music' (which is the original meaning of the graph); for initial *ŋ- cf. Min forms: Xiamen gak8, Chaozhou gau?8, Fuzhou ŋok8. The character also has a reading *r(h)aw-s, MC le\w (FQ JY 力照) 'to cure' - probably as a loan for 療 (although the latter has a 平聲 reading in MC and does not occur in Early Zhou texts). ] ***** , pleasant, delighted, happy, glad, enjoy, laugh, cheerful, Also:, music, musical, family surname of Chinese origin   {ID3858  -   6/5/2019 4:29:06 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.