Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) linh, (2) lịnh, (3) lệnh, (4) ram, (5) rim, (6) làm, (7) lành 令 lìng (lệnh) [ Viet. 'ram' <~ 'rame' (French), 'rim' <~ 'ream' (Eng.) ~ Vh @ QT 令 (令) líng, lìng, lǐng (linh, lịnh, lệnh) < MC leŋ, lieŋ < OC *riŋ, *ri:ŋ | *OC (1) 令 令 元 連 ren, (2) 令 令 耕 跉 reŋ , (3) 令 令 耕 令 reŋs (4) 令 令 耕 靈 reːŋ , (5) 令 令 耕 零 reːŋs| PNH: QĐ lin5, Hẹ lim1, ling4, ling6 | Tang recongstruction: liɛng | Pt 呂貞 | Shuowen: 《卩部》令:發號也。从亼、卪。|| Kangxi: 《康熙字典·人部·三》令:《集韻》《正韻》𠀤力正切,零去聲。律也,法也,告戒也。《書·囧命》發號施令,罔有不臧。《禮·月令》命相布德和令。《周禮·秋官》士師掌士之八成,四曰犯邦令,五月撟邦令。又三令。《前漢·宣帝紀》令有先後,有令甲,令乙,令丙。又縣令。漢法,縣萬戸以上爲令,以下爲長。又時令,月令,所以紀十二月之政。又善也。《詩·大雅》令聞令望。《左傳·成十年》忠爲令德,非其人猶不可,况不令乎。又姓。又《集韻》郞丁切《正韻》離呈切,𠀤音零。厮役曰使令。又丁令,地名。見《前漢·張湯傳》。或作丁零。又令狐,亦地名。又令狐,複姓。又《詩·齊風》盧令令。《註》盧,田犬。令令,犬頜下環聲。又與鴒通。《詩·小雅》脊令在原,兄弟急難,卽鶺鴒鳥。又令適,甓也。與瓴甋同。又《集韻》郞定切,音笭。令支,縣名。在遼西。又《廣韻》力延切《集韻》陵延切,𠀤音連。亦縣名。《前漢·地理志》金城郡有令居縣。又《集韻》盧景切,音領。官署之長。又叶呂張切,音良。《韓愈·谿堂詩》凡公四封,旣富以强。謂公吾父,孰違公令。叶下邦。《說文》載卩部。从亼从卩。發號也。《徐曰》亼卽集字,人而爲之節制。會意。| Guangyun: (1) 令 連 力延 來 仙A開 仙A 平聲 三等 開口 仙A 山 下平二仙 li̯ɛn lĭɛn liɛn ljæn liᴇn liɛn lian lian2 lien lien 漢書云金城郡有令居縣顔師古又音零 , (2) 令 跉 呂貞 來 清開 清 平聲 三等 開口 清 梗 下平十四清 li̯ɛŋ lĭɛŋ liɛŋ liæŋ liᴇŋ liɛŋ liajŋ ling2 lieng lieng 使也又吕鄭郎丁二切 , (3) 令 靈 郎丁 來 青開 青 平聲 四等 開口 青 梗 下平十五青 lieŋ lieŋ leŋ lɛŋ leŋ leŋ lɛjŋ ling2 leng leng 漢複姓有令狐氏本自畢萬之後國語云𣈆大夫令狐文子即魏顆也自漢已後丗本太原至邁爲王莽所誅邁少子始居[墩/燉]煌也 , (4) 令 令 力政 來 清開 勁 去聲 三等 開口 清 梗 去四十五勁 li̯ɛŋ lĭɛŋ liɛŋ liæŋ liᴇŋ liɛŋ liajŋ ling4 liengh lienq 善也命也律也法也力政切又力盈切又歷丁切二 , (5) 令 零 郎定 來 青開 徑 去聲 四等 開口 青 梗 去四十六徑 lieŋ lieŋ leŋ lɛŋ leŋ leŋ lɛjŋ ling4 lengh lenq 令支縣在遼西郡 . || ZYYY: (1) 靈 來 庚青齊 庚青 陽平 齊齒呼 liəŋ , (2) 令 令 來 庚青齊 庚青 去聲 齊齒呼 liəŋ || Môngcổ âmvận: (1) ling liŋ 平聲 , (2) ling liŋ 去聲 || Starostin: be fine, good; to cause. Also read *ri:ŋ, MC lieŋ (FQ 郎丁) id.; *riŋ-s, MC le\ŋ (FQ 力政 ), Pek. li\ng, Viet. lịnh 'to order, command'. Regular Sino-Viet. is linh. For *r- cf. MC le\ŋ > Xiamen liŋ6, Chaozhou leŋ4, Fuzhou leŋ6, Jianou liaŋ6, le|iŋ6. || x. 良 liáng (lành) || td. 令人驚訝. Lìng rén jīngyá. (Làm ngườita kinhngạc.), 一令是一包五百張的紙。Yī lǐng shì yī bāo wǔbǎi zhāng de zhǐ. (Một ram là một bao 500 tờ giấy.) ] **** , make or cause to be, order, command, commandant, magistrate, allow cause, Also:, Your, Honorable, fine, good, (classifier for a ream of paper), ream,   {ID9227  -   8/15/2019 10:24:46 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.