Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lưỡng, (2) lạng, (3) lượng, (4) lứa, (5) dăm, (6) vài, (7) hai, (8) những 兩 liăng (lượng) [ Viet. 'haí @ '二 èr (nhị)' ~ Vh @ QT 兩 liăng (lưỡng, lượng, lạng) < MC laŋ < OC *rhaŋʔ, *raŋʔs | Pt 良獎 | ¶ l-(r-) ~ nh-, j-(d-), v- | PNH: QĐ loeng5, Hẹ liong1, liong3, TrC liang2, niên2, nion2 | Shuowen: 二十四銖爲一兩。从一;㒳,平分,亦聲。良奬切 | 〔古文〕㒳《唐韻》《正韻》良獎切《集韻》《韻會》里養切,𠀤良上聲。《說文》再也。《易·繫辭》兼三才而兩之。又《玉篇》匹耦也。《周禮·天官·大宰之職》以九兩繫邦國之民。《註》兩猶耦也,所以協耦萬民,聯繫不散,有九事也。又《韻會》匹也。《左傳·閔二年》重錦三十兩。《註》三十匹也。又車數曰兩。《後漢·吳祐傳》載之兼兩。《註》車有兩輪,故稱兩。又《玉篇》二十四銖爲兩。又《雞林類事》四十曰麻兩。又《史記·平準書》更鑄四銖錢,其文爲半兩。又《南史·齊和帝紀》百姓及朝士皆以方帛塡胸,名曰假兩。又《唐韻》《集韻》《韻會》力讓切《正韻》力仗切,𠀤良去聲《詩·召南》百兩御之。|| Starostin: Also read *raŋʔ-s 'a carriage' (the Min dialects point here to *r-, not *rh- - thus the derivation of this word from *rhaŋʔ as 'a pair of wheels' is not quite certain, although possible: *r- may be secondary in literary readings). Since Han time the word was used also for the name of a measure of weight (about 31 grams), whence Viet. lạng 'tael'. Standard Sino-Viet. is lưỡng. | Ghichú : 一兩 yīliăng = 10 錢 qián : chỉ, x. 錢 tiền || td. 我兩 wǒliăng (lứađôi), 這兩天 zhè liăngtiān (những ngàynầy), 兩三個 liăngsān gè (dămba cái) ] , several, some, pair, double, two, Also:, (Chinese unit of measurement, weighed a bit less than English ounce, about 30 grams), tael, ounce,   {ID4107  -   7/9/2018 4:09:53 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.