Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lưỡng, (2) lứa, (3) đứa, (4) hai, (5) vài 倆 liă (lưỡng) [ Vh @ QT 倆 liă, liăng ~ ht. QT 兩 liăng (lưỡng, lượng, lạng) < MC laŋ < OC *rhaŋʔ, *raŋʔs | Pt 良獎 | Kangxi: 【集韻】里養切,音兩。伎倆,巧也。 || ¶ l- ~ v- | td. 伎倆 jìliăng (kỹlưỡng), 他倆素來不和. Tāliă sùlái búhé. (Hai đứa nó xưanay bấthoà.), 我倆 wǒliăng (đôilứa), 就我們倆. Jìu wǒmen liă. (Chỉ haiđứa mình.), 給他倆錢兒. Gěi tā liă qiánr. (Cho nó vài đồng.) | § 伎倆 jìliăng (mánhkhoé) ] (a numeral-measure word), a pair, a couple, two, both, some, several, a few, Also:, craft, ability, craft, cunning,   {ID453065722  -   7/9/2018 4:10:11 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.