Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lâm, (2) lấm, (3) đến 臨 lín (lâm) [ Vh @ QT 臨 lín ~ đến \ ¶ l- ~ đ- | QT 臨 lín < MC lim < OC *rǝm | *OC (1) 臨 品 侵 林 b·rɯm , (2) 臨 品 侵 臨 b·rɯms | Pt 力尋 | PNH: QĐ lam4, Hẹ lim2, lim3 | Shuowen: 《臥部》臨:監臨也。从臥品聲。 | Tang reconstruction: lim | Kangxi: 《康熙字典·臣部·十一》臨:〔古文〕𦣷《唐韻》力尋切《集韻》《韻會》犂針切《正韻》犂沉切,𠀤音林。《爾雅·釋詁》臨,視也。《詩·衞風》日居月諸,照臨下土。又《大雅》上帝臨女,無貳爾心。《箋》臨,視也。《禮·曲禮》臨諸侯,畛於鬼神。《疏》以尊適𤰞曰臨。《穀梁傳·哀七年》春秋有臨天下之言焉,有臨一國之言焉,有臨一家之言焉。《註》徐乾曰:臨者,撫有之也。又《博雅》臨,大也。又《戰國策》縣隂以甘之,循有燕以臨之。《註》臨,猶制也。又易卦名。又車名。《詩·大雅》以爾鉤援,與爾臨衝,以伐崇墉。《傳》臨,臨車也。《疏》臨者,在上臨下之名。《釋名》臨,如字。韓詩作隆。又地名。《左傳·哀四年》荀寅奔鮮虞,趙稷奔臨。《註》臨,晉邑。又丘名。《爾雅·釋丘》右高名臨丘。又姓。《後趙錄》秦州刺史臨深。《孔融傳》有臨孝存。又門名。《左思·吳都賦》左稱彎崎,右號臨硎。《註》彎崎,臨硎,閽闥名。吳後主起昭明宮,於太初之東開彎崎臨硎二門,彎崎宮東門,臨硎宮西門。又《韻會》力鴆切《正韻》力禁切,𠀤林去聲。《增韻》喪哭。《顏師古曰》衆哭曰臨。《左傳·宣十二年》楚子圍鄭,旬有七日。鄭人卜行成,不吉。卜臨于大官,且巷出車,吉。《註》臨,哭也。《釋文》臨,力鴆切。又《韻補》叶盧東切,音隆。《詩·大雅》后稷不克,上帝不臨。耗斁下土,寧丁我躬。《司馬相如·長門賦》奉虛言而望誠兮,期城南之離宮。修薄具而自設兮,君不肯乎幸臨。又叶力陽切,音良。《秦始皇祠洛水歌》洛陽之水,其色蒼蒼。祠祭大澤,倏忽南臨。洛濱醊禱,色連三光。| Guangyun: (1) 臨 林 力尋 來 侵A 侵A 平聲 三等 開口 侵A 深 下平二十一侵 li̯əm lĭĕm liəm ljem liɪm lim lim lin2 lim lim 莅也大也監也又姓後趙録有秦州刺史臨深也 , (2) 臨 臨 良鴆 來 侵A 沁A 去聲 三等 開口 侵A 深 去五十二沁 li̯əm lĭĕm liəm ljem liɪm lim lim lin4 limh limm 哭臨又偏向良鴆切又音林二 || ZYYY: (1) 臨 林 來 侵尋齊 侵尋 陽平 齊齒呼 liəm , (2) 臨 臨 來 侵尋齊 侵尋 去聲 齊齒呼 liəm || Môngcổ âmvận: lim lim 平聲 || Starostin: For *r- cf. Min forms: Xiamen, Chaozhou lim2, Fuzhou liŋ2, Jianou lɛiŋ9 | ¶ l- ~ đ- || td. 光臨 guānglín (đếnviếng), 瀕臨 bīnlín (gầnđến) ] *** , look down, to face, overlook, arrive, reach, approach, Also:, just about to, just before, close to,   {ID453065919  -   4/23/2018 4:00:59 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.