Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) kiến, (2) hiện, (3) kén, (4) thấy, (5) gặp 見 jiàn (kiến) [ Viet. 'thấy' @ '睇 dì (đê)' \ @ QĐ /tai2/ | Vh @ QT 見 jiàn, xiàn < MC kien < OC *kians, *gens | *OC (1) 見 見 元 見 keːns , (2) 見 見 元 見 ɡeːns | PNH: QĐ gin3, jin6, Hẹ hien5, gian5 | Pt 古電 | Tang reconstruction: gèn | Shuowen: 《見部》見:視也。从儿从目。凡見之屬皆从見。 | Kangxi: 《康熙字典·見部·見部》見:《唐韻》《廣韻》古甸切《集韻》《類篇》《韻會》《正韻》經電切,𠀤堅去聲。《說文》視也。从目从儿。《易·乾卦》飛龍在天,利見大人。《疏》德被天下,爲萬物所瞻覩。《書·立政》灼見三有俊心。《禮·王制》問百年者就見之。《周禮·春官》大宗伯以賔禮親邦國,春見曰朝,夏見曰宗,秋見曰覲,冬見曰遇,時見曰會,殷見曰同。《註》此六禮者,以諸侯見王爲義。《史記·五帝紀》舜擇吉月日,見四嶽、諸牧、班瑞。《前漢·東方朔傳》未得省見。《註》言不爲所拔識也。又《通鑑》漢武帝元光五年,張湯、趙禹定律令,務在深文,作見知法。詳矢部知字註。又姓。出《姓苑》。又《唐韻》胡甸切《集韻》《韻會》《正韻》形甸切,𠀤賢去聲。《廣韻》露也。《易·乾卦》見龍在田。《疏》陽氣發見,故曰見龍。《儀禮·士相見禮》某也,願見無由達。《註》凡𤰞于尊曰見,敵而曰見,謙敬之辭也。《史記·淮隂侯傳》情見勢屈。《師古曰》見,顯露也。又薦達也。《左傳·昭二十年》齊豹見宗魯於公孟。《註》見,薦達也。謂爲之紹介,猶論語云:從者見之也。又見在也。《史記·項羽紀》軍無見糧。《註》無見在之糧。《前漢·高五王傳》文帝封悼惠王子列侯見在者六人爲王。《集韻》俗作現。又《集韻》日朝也。《詩·小雅》見睍曰消。《箋》韓詩作曣,云:見,日出也。又《集韻》居莧切,音襇。棺衣也。《禮·雜記》實見閒,而後折入。《疏》一解云:鄭合見閒二字共爲覸,苦辯反。《集韻》或作梘。又雜也。《禮·祭義》建設朝事,燔燎羶薌,見以蕭光。《註》見當爲覸,音閒厠之閒。孔穎達云:覵,謂雜也。| guanyun: (1) 見 見 古電 見 先開 霰 去聲 四等 開口 先 山 去三十二霰 kien kien ken kɛn ken ken kɛn jian4 kenh kenn 視也又姓出姓苑古電切又胡電切二 , (2) 見 見 胡甸 匣 先開 霰 去聲 四等 開口 先 山 去三十二霰 ɣien ɣien ɣen ɣɛn ɦen ɦen ɦɛn xian4 ghenh henn 露也胡甸切四 || ZYYY: 見 見 見 先天齊 先天 去聲 齊齒呼 kiɛn || Môngcổ âmvận: (1) gÿan kjɛn 去聲 , (2) Hÿen ɣjɛn 去聲 || Starostin: MC kien < OC *kēns, Also read *gēns (see 現). Viet. kén 'to choose, select' ( < 'to look'?) is possibly an early loan; regular Sino-Viet. is kiến. | § 揀 jiăn (giản) kén || ¶ j- ~ g-, th- | § 遇 yù (ngộ) gặp | td. 我朋友想見你. Wǒ péngyǒu xiăng jiàn nǐ. (Bạn anh muốn gặp em.) ] *** , see, look at, see someone, receive in audience, have an audience, interview, Also:, appear, (Viet), choose, select, pick,   {ID2640  -   5/29/2018 3:00:48 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.