Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
刦刦(1) kiếpkiếp, (2) gấpgáp, (3) gấprút 刦刦 jiéjié (kiếpkiếp) [ Vh @ QT 刦刦 jiéjié | QT 劫 (刦, 刧, 刼) jié < MC kɛp < OC *kap || Handian: 劫劫 jiéjié (1) 猶世世。 唐 白居易 《畫水月菩薩贊》:“生生劫劫,長為我師。” 唐 賈島《贈無懷禪師》詩:“身從劫劫修,果以此生週。” (2) 猶汲汲。匆忙急切貌。唐韓愈《貞曜先生​​墓誌銘》:“人皆劫劫,我獨有餘。” 宋 蘇軾《醉僧圖頌》:“人生得坐且穩坐,劫劫地走覓甚麼。” ] , this life and the lives after, Also:, hastily, hurriedly,   {ID453111527  -   11/30/2018 7:31:01 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.