Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) khí, (2) khói, (3) hơikhí, (4) khíhơi, (5) hơikhói, (6) tức, (7) tứckhí, (8) hơi 氣 qì (khí) [ Viet. '氣 qì (hơi, tức) + 氣 qì (khói)' | QT 氣 (气) qì, xì < MC khɤj < OC *khjəjs | *OC (1) 氣 气 隊 無 kʰɯds , (2) 氣 气 隊 無 qʰɯds 後作餼 | PNH: QĐ hei3, Hẹ hi5, TrC ki3 | Tang reconstruction: kiə̀i | Shuowen: 饋客芻米也。从米气聲。《春秋傳》曰:“齊人來氣諸矦。”餼,氣或从食。䊠,氣或从旣。 許旣切 | Kangxi: 《康熙字典·气部·六》氣:〔古文〕𣱛《唐韻》去旣切《集韻》《韻會》《類篇》丘旣切,𠀤音气。《玉篇》𠋫也,息也。《文子·守弱篇》形者,生之舍也。氣者,生之元也。《易·乾卦》同氣相求。《繫辭》精氣爲物。《禮·月令》孟春之月,天氣下降,地氣上騰。又《祭義》氣也者,神之盛也。《註》氣謂嘘吸出入者也。又天氣曰元氣。《後漢·明帝紀》升靈臺,望元氣。《註》元氣,天氣也。又陰陽曰二氣。《太極圖說》二氣交感,化生萬物。又五氣。《史記·五帝紀》炎帝修德振兵,治五氣。《註》王肅曰:五氣,五方之氣。又《書·洪範·曰雨曰暘曰燠曰寒曰風註》雨木氣,暘金氣,燠火氣,寒水氣,風土氣爲五氣。又《素問》寒熱風燥濕,五氣之聚也。寒生水,熱生火,風生木,燥生金,濕生土。又六氣。《左傳·昭元年》六氣:隂陽風雨晦明也。又《莊子·逍遙遊》乗天地之正,而御六氣之辨。《註》平旦爲朝霞,日中爲正陽,日入爲飛泉,夜半爲沆瀣,與天𤣥地黃爲六氣。《王逸·楚辭註》《陵陽子明經》春食朝霞,日欲出時黃氣也。秋食淪隂,日沒已後赤黃氣也。冬食沆瀣,北方夜半氣也。夏食正陽,南方日中氣也。幷天𤣥地黃之氣爲六氣。又年有二十四氣。《內經》五日謂之𠋫,三𠋫謂之氣。《書·正義》二十八宿,布於四方,隨天轉運,所以敘氣節也。氣節者,一歲三百六十五日有餘,分爲十二月,有二十四氣,一爲節氣,謂月初也,一爲中氣,謂月半也,以彼迭見之星,敘此月之節氣。又曆家有𠋫氣法。《司馬彪·續漢書》𠋫氣之法,爲室三重,塗亹周密,布緹幔室中,以木爲按,每律各一,內庳外高,從其方位,加律上,以葭灰抑其內端,案歷而𠋫之。氣所動者,其灰斯散,人及風所動者,其灰聚。又有望雲氣法。《周禮·春官》保章氏以五雲之物,辨吉凶水旱之祲象。《註》視日旁雲氣之色,靑爲蟲,白爲喪,赤爲兵荒,黑爲水,黃爲豐。《史記·天官書》雲氣有獸居上者勝。《又》日旁雲氣,人主象。《又》金寶之上皆有氣,不可不察。海旁蜃氣象樓臺,廣野氣成宮闕。然雲氣各象其山川人民所聚積,精華實息者吉,虛耗者凶。《邵諤·望氣經》鬱鬱蔥蔥,隱隱隆隆,佳氣也。綿綿絞絞,條條片片,兵氣也。澤澤燄燄,女子氣也。如藤蔓挂樹者,寶氣也。紫氛如樓者,玉氣也。又道家有食氣法。《參同契》食氣鳴腸胃,吐正吸外邪。又以鼻觸物亦曰氣。《禮·少儀》執食飮者勿氣。《疏》執尊長飮食,不鼻臭之也。又《唐韻》《集韻》𠀤許旣切。與餼、䊠𠀤通。《說文》饋客芻米也。引《春秋傳》齊人來氣諸侯。又叶去訖切,音乞。《成公綏·嘯賦》聲不假器,用不借物。近取諸身,役心御氣。又叶丘謁切,音朅。《嵆康·寒食散賦》當吐利之困患兮,守危殆而假氣。喜乳哺之遂安兮,信衆疾之日歇。|| Guangyun: (1) 氣 氣 去旣 溪 微開 未 去聲 三等 開口 微 止 去八未 kʰe̯i kʰĭəi kʰiəi kʰiəi kʰɨi kʰɨi kʰɨj qi4 khioih qioy 氣息也去旣切≆說文本音欷五 , (2) 氣 欷 許旣 曉 微開 未 去聲 三等 開口 微 止 去八未 xe̯i xĭəi xiəi xiəi hɨi hɨi hɨj xi4 hioih xioy ≆說文曰饋客芻米春秋傳曰齊人來氣諸侯餼 || ZYYY: 氣 氣 溪 齊微齊 齊微 去聲 齊齒呼 kʰi || Môngcổ âmvận: khi k'i 去聲 || Starostin: vapour, odour, steam, gas. Attested already in Yijing, but absent in Schussler's dictionary. Viet. hơi is colloquial; regular Sino-Viet. is khí (cf. perhaps also Viet. kho/i 'smoke'?) || Shafer: Sino-Tibetan: 'smoke' OB kʿu (NNW), M Bur. -kʿui\, Luśei -kʿu (p. 59) || Kukish *m-kʿru, Bur., M Bur. -kʿui\, Diamasa -kʿu-di, Katśin -kʿru (p.44) || West Himalayish languages Bunan, Thebor kʿu (p. 132), other Bod. languages Rgyarong -kʿu (p. 120), Meithlei -kʿu (p. 280), Luhupa Branch, Holta -kʿu, Tśungli, Mongsen -kʿo-1, Khari k-ü, Maring kʿu, Ukhrul kʿut, Phadang -kʿut, Khunggoi -kʿu, Dayang -kʿu (pp. 305, 306) || td. 氣死 qìsǐ (tứcchết), 人氣 rén​qì​ (hơingười) ] *** , vapor, odor, steam, gas, smoke, smell, weather, vital breath, Also:, get mad, angry, upset, furious, enraged,   {ID6211  -   12/13/2018 11:37:04 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.