Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) khuyên, (2) quyển, (3) nhẫn, (4) niền, (5) vấn, (6) quấn, (7) nhốt, (8) vòng, (9) xâu, (10) cuộn, (11) cuốn, (12) chuồng, (13) khoen, (14) khoanh 圈 quān (khuyên) [ Viet. hđ. 'nhẫn' (QT hđ. = 戒指 jièzhǐ) | QT 圈 quān, quăn, juān, juàn (khuyên, quyển) < MC khwen, gwen < OC *khʷren, *ghʷrenʔ | PNH: QĐ gyun6, hyun1, Hẹ kian1, kian5, kwan1, TrC kuang1, kou1 | Shuowen: 養畜之閑也。从囗卷聲。渠篆切 | Kangxi: 《集韻》驅圓切,犬平聲。與棬同。屈木所爲,巵匜之屬。或作桊𥁠𥁸。 又《集韻》去爰切,綣平聲。又逵員切,音權。義𠀤同。 又《唐韻》其卷切《正韻》逵眷切,𠀤音倦。《說文》養畜之閑也。《玉篇》牢也。 又《唐韻》《集韻》𠀤渠篆切,倦上聲。又《集韻》窘遠切,音𧯦。義𠀤同。 又姓。漢有圈稱,撰𨻰留風俗傳,避難攺姓卷。 又《唐韻》巨万切《集韻》《韻會》具願切,𠀤韏去聲。與𡈕同。地名。《公羊傳·文十一年》楚子伐圈。《註》求阮反,一音卷。《字林》臼萬反。 又《集韻》《正韻》𠀤去遠切,音綣。《禮·玉藻》圈豚,行不舉足。《註》圈,轉也,謂徐趨曳轉,循地而行也。《釋文》圈,去阮反。又舉遠反。| Guangyun: (1) 𧯦 求晚 羣 元合 上聲 阮 合口三等 元 臻 gyanx/gvaan gʰĭwɐn , (2) 圈 渠篆 羣 仙B合 上聲 銑 合口三等 仙B 山 gyenx/gween gʰĭwɛn , (3) 圈 臼万 羣 元合 去聲 願 合口三等 元 臻 gyanh/gvann gʰĭwɐn , (4) 弮 丘圓 溪 仙B合 平聲 先 合口三等 仙B 山 khyen/qwen gʰĭwɐn || Starostin: Also read *g(h)ʷrenʔ, MC gwén (with a variant reading gwǝ́n), Mand. juàn (Han) 'enclosure, stye'. Regular Sino-Viet. is khuyên. | ¶ q- ~ nh- || td. 鑰匙圈 yàochíjuān (xâuchìakhoá), 布圈 bùjuān (bố) cuộnvải, 輪圈 lúnjuān (niềnlốpxe), 紅姑進入電影圈幾年,沒傳出任何緋聞. Hóng gū jìnrù diànyǐngjuān jǐ nián, méi chuánchū rènhé fēi​wén. (Cô Hồng bước vào làngđiệnảnh đã được mấynăm, chưahề xảyra vụ xìcăngđan nào.) ] , circle, loop, stye, enclosure, confine, enclose, a fold, barn, pen, animal yard, Also:, to circle, mark with a circle, rim, family surname of Chinese origin, (Viet.), ring, finger ring,   {ID453079378  -   6/17/2018 9:13:10 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.