Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Âu, (2) khu, (3) khóm, (4) cõi 區 qū (khu) [ Vh @ QT 區 qū, Ōu (khu, Âu) < MC khʊ, ʔʌw < OC *kho, *ʔō | PNH: QĐ au1, keoi1, Hẹ ki1, TrC ku1, au1 | Shuowen: 踦區,藏匿也。从品在匸中。品,眾也。豈俱切 | Guangyun: (1) 區 豈俱 溪 虞 平聲 虞 合口三等 虞 遇 khyo/qiu kʰĭu , (2) 謳 烏侯 影 侯 平聲 尤 開口一等 侯 流 qu/ou ʔəu | Handian: 《唐韻》豈俱切《集韻》《韻會》虧于切《正韻》丘于切,音驅。《說文》藏隱也。从品在匸中。品,衆也。《徐曰》凡言區者,皆有所藏也。《荀子·大略篇》言之信者,在乎區蓋之閒。《註》區,藏物處。 又《前漢·揚雄傳》有田一廛,宅一區。《張敞傳》敞以耳目,發起賊主,名區處。《註》師古曰:區,謂居止之所也。 又《韻會》區者,小室之名。《前漢·胡建傳》穿北軍壘,以爲賈區。《註》師古曰:區者,小屋之名,若今小菴屋之類。故衞士之屋謂之區。 又《論語》區以別矣。《朱註》區,猶類也。《韓愈·別趙子詩》人心未嘗同,不可一理區。 又《爾雅·釋器》玉十謂之區。《郭註》雙玉曰瑴,五瑴爲區。 又區區,小貌。《前漢·楚元王傳》豈爲區區之禮哉。《註》師古曰:區區,謂小也。《禮·樂志》河閒區區小國。 又《集韻》《韻會》祛尤切,音丘。域也。《增韻》分也,阜也。《韻會》曲禮,不嫌諱名,謂宇與禹,丘與區。禹宇二字,其音不別。丘之與區,今讀則異。然尋古語,其聲亦同。《陸士衡詩》普厥丘宇。 又晉閣名所載若干區者,別爲丘字,則知丘之與區,其音不別。 又《集韻》《韻會》《正韻》烏侯切,音甌。量名。四豆爲區。《左傳·昭三年》豆區釜鍾。 又匿也。《左傳·昭七年》楚文王作僕區之法。《註》僕,隱也。區,匿也。 又姓。《韻會》古歐冶子之後。《王莽傳》中郞區博。 又《集韻》居侯切,音鉤。同句。曲也。《韻會》句或作區。《禮記》區萌達。《註》屈生曰區。疏:鉤曲而生。 || Starostin: section, sort, item. During LZ also used for homonymous *kho 'conceal' (with a parallel not quite clear reading *ʔō, MC ʔʌw, Pek. ōu.) || td. 區別 qūbié (khubiệt), 地區 dìqū (khuđất), 區公所 qū gōngsuǒ (trụsởkhóm) ] , ban district, city proper, city center, downtown area, downtown, area, region, district, small, section, sort, item, distinguish, Also:, ancient volume measure, Ou, Au, family surname of Chinese origin,   {ID453067684  -   5/12/2018 10:53:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.