Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) kì, (2) cữ, (3) chờ, (4) khi 期 qī, qǐ (kỳ) [ Vh @ QT 期 qī, jī, qí, qǐ (kỳ, kì, ki) < MC gy, ky < OC *gjə, *kə | Pt 渠之 | Starostin : stipulated time, time, limit. Also read *k@, MC ky (FQ 居之), Pek. ji: 'a year, a full fixed time'. Regular Sino-Viet. is kỳ. Viet. also has giờ' 'hour; time' (Note: giờ must be 時, see. thì, thời, giờ. dchph); khi 'time, case; when' - which may be loanwords from the same source (in different periods of history). For *g- cf. Xiamen ki2 (modern Pek. qi: is irregular). | td. 期限 qīxiàn (hạnkỳ), 期望 qīwàng (chờmong), 人之立功, 豈不期于成全耶? Rén zhī lìgōng, qǐbù qī yú chéngchuán yē? (Người cóchí lậpcông, saokhông mong làmcho đếnchốn?) ] , stipulated time, time, limit, case, phase, term, when, a round, batch, cycle of year, a year, a full fixed time, predetermined time, scheduled time, Also:, engage, wait, hope,   {ID11517  -   10/7/2017 8:09:21 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.