Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hiệu, (2) hào, (3) gào, (4) dấu, (5) tây, (6) hôm, (7) số 號 hào (hiệu) [ Vh @ QT 號 hào ~ 'hôm', 'tây' @ '西 xī' \ ¶ h- ~ t-, Viet. hđ = 數 shù, shǔ (số) \ ¶ h- ~ s- | QT 號 hào (hiệu, hào) < MC ɠʌw < OC *gha:w | PNH: QĐ hou4, hou6, Hẹ hau1, hau2, hau5, TrC ho7, hau1 |Shuowen: 呼也。从号从虎。乎刀切 文二 | Kangxi: 《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤同號。詳虍部號字註。 (號) 《唐韻》《正韻》鬍刀切《集韻》乎刀切,𠀤音豪。大呼也。 《詩·大雅》式號式呼。 《小雅》載號載呶。 《傳》號呶,號呼讙呶也。又哭也。 《易·同人》先號咷而後笑。 《週語》夫婦哀其夜號也。而取之以逃於褒。又雞鳴也。 《晉書·律歷志》雞始三號。又《廣韻》胡到切,音號。名號也。 《公羊疏》春秋貴賤不嫌同號。 《註》通同號稱也。 《白虎通》春秋傳曰:王者受命於王,必擇天下之美號,以爲號也。 《週禮·春官·大祝》掌辨六號。 《註》號謂尊其名,更爲美稱。又《夏官·大司馬》家以號名。 《註》鄕遂之屬謂之名,家之屬謂之號。又《塚人》詔其號。 《註》謂諡號。又號令也。 《易·渙卦》渙汗其大號。又號召也。 《齊語》使周遊四方,以號召天下之賢土。又葉胡溝切。 《皮日休·悼賈文》臨汨羅之漾漾兮,想懷沙之幽憂。森樛羅以蓊鬰兮,時逬狖以相​​號。  | Guangyun: (1) 豪 胡刀 匣 豪 平聲 豪 開口一等 效 豪 ghau/hau , (2) 号 胡倒 匣 豪 去聲 号 開口一等 效 豪 ɣɑu ghauh/haw || Starostin: to shout, cry out, lament; used in 號咷 (perhaps) to moan. Also read *gha:w-s ( ~ wh-), MC g|a^\w, Mand. hào, Viet. hiệu (with a somewhat unclear final reflex) 'calling, request' (whence later 'sign, emblem, trade mark > firm, trade name'). | ¶ h- ~ d-(j-) || § 符 fú (phù) dấu || td. 問號 wènhào (dấuhỏi), 4月10號我會到達西貢機場, 請派車來接我. Sì yuè shí hào wǒ huì dàodá Xīgōng jīchăng, qǐng pàichē lái jiè wǒ. (Hôm 10 tháng 4 tôi sẽ đếntới phitrường Sàigòn, hãy pháixe lại đón tôi.), 茶號 cháhào (hiệutrà) ] *** , ordinal number, number, day, brand, signal, symbol, sign, mark, emblem, trade mark, firm, name of a shop or store, trade name, day of a month, (suffix used after) name of a ship, Also : roar, cry, cry out loud, shout, moan,   {ID1461  -   6/14/2019 9:30:59 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.