Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hữu, (2) giữ, (3) chịu, (4) giầu, (5) giàu, (6) nhiều, (7) có 有 yǒu (hữu) [ Vh @ QT 有 yǒu, yòu < MC hjəw < OC *whjəʔ | *OC 有 又 之 有 ɢʷɯʔ | PNH: QĐ jau5, jau6, Hẹ ju1 | Pt 云久 | ¶ h- ~ - c-(k-) | Shuowen: 不宜有也。《春秋傳》曰:“日月有食之。”从月又聲。凡有之屬皆从有。云九切 | Kangxi: 〔古文〕《唐韻》云久切《集韻》《韻會》《正韻》云九切,𠀤音友。 《玉篇》不無也。《易·大有疏》能大所有。 又《繫辭》富有之謂大業 (giàu)。又《玉篇》果也,得也,取也,質也,寀也。 又姓。《論語》有子。《註》孔子弟子有若。 | Guangyun: 有 有 云久 云 尤 有 上聲 三等 開口 尤 流 上四十四有 ɣĭəu ɣiu ɣiəu ɦɨu ɦiu ɦuw you3 iux hiov 有無又果也取也質也又也又姓孔子弟子有若又漢複姓有男氏禹後分封以國爲姓出史記云久切九 || ZYYY: 有 有 影 尤侯齊 尤侯 上聲 齊齒呼 iəu || Môngcổ âmvận: ngiw ŋiw 上聲 || Starostin : impers. existential copula: there is, to have. Other attested meanings (obviously derived from the basic one) are 'to possess, take possession; be rich; section of the realm (*possession)'. For *wh- cf. Min forms: Xiamen u6, Chaozhou u4, Fuzhou o6. || td. 富有 fùyǒu (giàucó), 有責任 yǒuzérèn (chịutráchnhiệm), 有牧師之職 yǒu mùshī zhī zhí (giữchức mụcsư), 你有愛我嗎 Nǐ yǒu ài wǒ ma? (Anh cóyêu em không?), 誠徵工程師正業經驗有年. Chéngzhēng gōngchéng zhèng yè jīngyàn yǒunián. (Cần côngtrìnhsư điệntử làmviệc nhiềunăm kinhnghiệm.) ] *** , there is, there are, have, possess, take possession, perhaps, Also:, be rich, many, several, responsible, get, seize, take responsibility, section of the realm, existential copula, means a certain time in the past, family surname of Chinese origin,   {ID5641  -   11/17/2018 9:23:27 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.