Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hồi, (2) Hời, (3) ngoái, (4) ngoãnh, (5) dạo, (6) đỗi, (7) quay, (8) về 回 huí (hồi) [ Vh @ QT 回 huí < MC ɠoj < OC *wjə:j | *OC 回 回 微 回 ɡuːl | cđ MC 蟹合一平灰匣 | Shuowen: 轉也。从囗,中象回轉形。囘,古文。戶恢切 | Kangxi: 《唐韻》戸恢切《集韻》《韻會》《正韻》胡隈切,𠀤音洄。《說文》从囗,中象回轉之形。《徐鍇曰》渾天之氣,天地相承。天周地外,隂陽五行,回轉其中也。 又《正韻》返也。 《後漢·蔡邕傳》回途要至,俯仰取容。又《廣韻》違也。 《詩·大雅》求福不回。 《又》徐方不回。 《註》回猶違也,言不違命也。又《詩·大雅》昭回於天。 《註》昭,明。回,旋也。 || Guangyun: 回 回 戸恢 匣 灰 灰 平聲 一等 合口 灰 蟹 上平十五灰 ɣuɑ̆i ɣuɒi ɣuᴀi ɣuɒi ɦuʌi ɦuoi ɦwəj hui2 ghuai huoi 違也轉也邪也又回中地名亦姓古賢者方回之後户恢切十三 || ZYYY: 回 回 曉 齊微合 齊微 陽平 合口呼 xui || Starostin : Protoform: *qw|@:l Meaning: revolve, turn round. Chinese: ¦^ *w@:j revolve. Burmese: wajh to revolve, turn round. Kachin: (H) @wai to surround, as game. Lushei: ve:l to go around, encompass; to put leaves etc. round the top of the basket. Comments: Cf. also OCh. Âk *kw@j return. Sino-Tibetan to revolve, swerve, deflect. A later meaning is ('revolution' > ) 'time, occasion, number of times'. For *w- cf. Jianou o9 || td. 一回 yīhuí (mộtđỗi) 回頭 huítóu (ngoãnhđầu), 疼妹我也想去,可怕回家莊,三江泊. Téng mēi wǒ yě xiăng qù, kě pà Huí Jiā Zhuāng, Sānjiāng Pò. (Thương em anh cũng muốn vô, sợ Truông Nhà Hồ, sợ Phá Tamgiang.) ] *** , circle, go back, turn around, revolve, return, restore, swerve, deflect, answer, Also:, time, occasion, number of times, (a measure word for matters or actions) a time, Hui, the Hui nationality, (Viet.), Hoi, the Cham minority in Central Vietnam,   {ID6713  -   8/2/2018 11:28:45 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.