Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hồi, (2) ngoãnh, (3) ngoái, (4) quay, (5) dạo, (6) về, (7) đỗi 囘 huí (hồi) [ Vh @ QT 囘 (回) huí < MC ɠoj < OC *wjə:j < PC **qwjə:l | cđ MC 蟹合一平灰匣 | PNH: QĐ wui4, Hẹ fi2, fui2, foi2 | Kangxi: 《說文》回本字。《徐鍇曰》中象旋轉之形。 | Guangyun: 回 huí, ghuai/huoi, /ɣuɒi/, 回 戸恢 匣 灰 平聲 灰 合口一等 灰 蟹 || Starostin: Protoform: *qw|@:l Meaning: revolve, turn round. Chinese: ¦^ *w@:j revolve. Burmese: wajh to revolve, turn round. Kachin: (H) @wai to surround, as game. Lushei: ve:l to go around, encompass; to put leaves etc. round the top of the basket. Comments: Cf. also OCh. Âk *kw@j return. Sino-Tibetan to revolve, swerve, deflect. A later meaning is ('revolution' > ) 'time, occasion, number of times'. For *w- cf. Jianou o9 | td. 一 回 yīhuí (mộtdạo, mộtđỗi), 回頭 huítóu (quayđầu) ] , to circle, go back, turn around, revolve, come back, return, restore, swerve, deflect, answer, Also:, time, occasion, number of times, (a measure word for matters or actions) a time,   {ID453084820  -   12/31/2017 10:22:28 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.