Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hữu, (2) vữu, (3) vỹ, (4) giúp, (5) mặt, (6) đăm, (7) đỡ, (8) phải 右 yòu (hữu) [ Vh @ QT 右 (佑) yòu, yǒu (hữu, vữu, vỹ) < MC hjəw < OC *wjəʔ | Pt 于救, 云久, 羽軌 | ¶ *w- ~ v-, m-, b-, ph- | § 郵 yóu ~ 'bưu' | PNH: QĐ jau6, Hẹ ju5 | Shuowen: 助也。從口從又。於救切〖注〗徐鍇曰:“言不足以左,復手助之。” 手口相助也。從又從口。於救切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作佑。清代段玉裁『說文解字注』助也。李燾本及集韻如是。今二徐本皆作手口相助也。從又口。按又下曰厷,曰叉,曰叉,自臂指言之。以又下象臂,上象指也。不當早廁從口之字。口部有此字,雲助也。從口又。主謂以口助手。不當入此謂手助口。宜刪。 | Kangxi: 《唐韻》于救切《集韻》《韻會》尤救切《正韻》爰救切,𠀤音峟。與祐佑通。《說文》助也。《爾雅·釋詁》右,導也,勴也,亮也。《書·益稷》予欲左右有民。《註》左音佐。《太甲》惟尹躬,克左右,厥辟宅師。《詩·大雅》保右命爾,燮伐大商。又左之對也。《書·禹貢》夾右碣石入于河。《禮·少儀》贊幣自左,詔辭自右。《註》立者尊右。又上也。《前漢·公孫弘傳》守成上文,遭遇右武。《註》師古曰:右亦上也。又《循吏傳》文翁以爲右職。《註》師古曰:右職,縣中高職也。又强也。《後漢·明帝紀》無令豪右,得固其利。又官名。《周禮·夏官》司右,掌羣右之政令。《註》羣右,戎右,齊右,道右也。又姓。《正字通》漢右公弼,宋右嘉祥,明右巖。 | Guangyun: (1) 有 云久 云 尤 上聲 有 開口三等 流 尤 ĭəu iux/hiov, (2) 宥 于救 云 尤 去聲 宥 開口三等 流 尤 ĭəu iuh/hiow || Straostin : be right (side), be to the right. The concept of 'right' (as well as 'left'!) in Chinese is closely connected with 'help, assist': we thus have related or identical words 佑 w@?-s (MC h|@\w, Mand. yo\u) 'to aid, support' (this word has even transferred its 去聲 to 右 which otherwise should have been read MC h|@/w, Mand. yǒu), 友 w@ʔ (MC h|@/w, Mand. yǒu with regular 上聲) 'friend'. All these words have reflexes of *w- (not *wh-) in Min dialects: cf. 右,佑 > Xiamen iu6, Chaozhou iu4, Fuzhou eu6, Jianou iu6, 友 > Xiamen, Chaozhou, Fuzhou iu3. || Ghichú: đốinghịch với từ (bên) 'trái' 左 zuǒ (tả), haylà 'chiêu' (Bêntrái hoặc thuộc bêntrái; phânbiệt với 'đăm'.) | td. (tục ngữ) Chân đăm đá chân chiêu. Tay chiêu đập niêu không vỡ. || td. 左右 zuǒyòu (phảitrái), 右傾 yòuqīng (khuynhhữu) ] (as opposed to left), right, right side, be to the right, as the side of precedence, Also:, right hand, right-wing, west, assist, help, aid, support, family surname of Chinese origin, (Viet.), correct,   {ID4310  -   3/12/2019 7:36:00 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.