Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hưu, (2) ngơi, (3) chớ, (4) thôi, (5) nghỉ 休 xīu (hưu) [ Vh @ QT 休 xīu, xǔ < MC xjəw < OC *xu | Pt 許尤 | PNH: QĐ jau1, Hẹ hiu1 | Shuowen: 息止也。从人依木。庥,休或从广。許尤切 | Kangxi: 《康熙字典·人部·四》休:《唐韻》許尤切《集韻》《韻會》《正韻》虛尤切,𠀤朽平聲。美善也,慶也。《書·太甲》實萬世無疆之休。又《周官》作德心逸日休。《詩·商頌》何天之休。又宥也。《書·呂𠛬》雖休勿休。《註》宥之也。我雖以爲宥,爾惟勿宥。又《爾雅·釋訓》休休,儉也。《疏》良士顧禮節之儉也。《詩·唐風》良士休休。又休沐,言休假也。一曰下沐,一曰旬休。唐法,旬休者一月三旬,遇旬則休沐,卽十日一洗沐也。又致仕曰休。又休息。《禮·月令》季秋之月,霜始降,則百工休。又《揚子·方言》稱傀儡戲曰休,亦曰提休。又地名。漢封楚元王子爲休侯。見《史記·年表》。又《爾雅·釋木》休,無實李。《註》一名趙李。又蚤休,藥名。又姓。又休休,人名。見《五代史》。又《集韻》吁句切,音煦。氣以溫之也。《周禮·冬官考工記》弓人角之,本蹙於𠜶,而休於氣。又同咻。《左傳·昭三年》民人痛疾,而或燠休之。《註》燠休,痛念聲。又叶虚嬌切,音囂。《陸雲·贈鄭曼季詩》拊翼墜夕,和鳴興朝。我之思之,言懷其休。又叶匈于切,音虛。《吳志·胡綜黃龍大牙賦》含契河洛,動與道俱。天贊人和,僉曰惟休。 | Guangyun: 休 許尤 曉 尤 平聲 尤 開口三等 流 尤 xĭəu hiu/xiou || Starostin: to rest, be happy, lucky. A possible etymology see under 熏. | ¶ x- ~ th-, ch-, ngh- || td. 休息 xiūxi (nghỉngơi) ] , rest, take a break, pause, cease, stop, don't, do not, Also:, shade of a tree, be happy, happiness, lucky, leisurely, retire,   {ID10765  -   2/9/2018 9:18:08 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.