Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hạng, (2) hành, (3) hạnh, (4) hàng, (5) hãng, (6) xong, (7) vâng, (8) ngành 行 xíng (hành) [ Vh @ QT 行 xíng, xìng, háng, hàng, héng (hành, hạnh, hàng, hạng) < MC ɠɑiŋ < OC *gra:ŋ, *ga:ŋ, *gra:ŋs | Pt 戶庚, 下孟, 寒岡 | PNH: QĐ haang4, hang4, hang6, hong4, Hẹ hang2, hen5, hong2 || Shuowen: 人之步趨也。从彳从亍。凡行之屬皆从行。戶庚切 | Kangxi: 《唐韻》戸庚切《集韻》《韻會》《正韻》何庚切,𠀤音蘅。《說文》人之步趨也。《類篇》从彳从亍。《韻會》从彳,左步。从亍,右步也。左右步俱舉,而後爲行者也。《爾雅·釋宮》堂上謂之行,堂下謂之步。《釋名》行,伉也,伉足而前也。 又《廣韻》適也,往也,去也。 又《增韻》路也。《禮·月令》孟冬,其祀行。《註》行,在廟門外之西,爲軷壤,高二寸,廣五寸,輪四尺,設主軷上。 又道也。《晉語》下有直言,臣之行也。 又五行。《書·洪範》我聞在昔,鯀陻洪水,汨𨻰其五行。《韻會》五行,運于天地閒,未嘗停息,故名。 又行人,官名。《廣韻》周有大行之官。《論語》行人子羽修飾之。 又語也。《爾雅·釋詁》行,言也。《註》今江東通謂語爲行。 又歌行。《前漢·司馬相如傳》爲鼓一再行。《師古曰》行謂引,古樂府長歌行,短歌行,此其義也。 又《唐書·韓琬傳》器不行窳。《音義》不牢曰行,苦惡曰窳。 又《廣韻》下孟切,胻去聲。《玉篇》行,迹也。《周禮·地官·師氏》敏德以爲行本。《註》德行內外,在心爲德,施之爲行。 又姓。《後漢·光武紀》隗囂遣將行巡𡨥扶風。《註》行,姓。巡,名。漢行祐爲趙相。 又《集韻》寒岡切,音杭。《類篇》列也。《左傳·隱十一年》鄭伯使卒出豭,行出犬雞。《註》百人爲卒,二十五人爲行。行亦卒之行列。《吳語》吳王陳士卒百人以爲徹行百行。《註》以百人通爲一行,百行爲萬人,謂之方𨻰。 又中行,複姓。《通志·氏族略》中行氏,晉公族隰叔之後也,漢文時有宦者中行說。| Guangyun: (1) 航 胡郎 匣 唐開 平聲 陽 開口一等 唐 宕 ghang/hang ɣɑŋ , (2) 行 戸庚 匣 庚二開 平聲 庚 開口二等 庚 梗 ghrang/heang ɣɐŋ , (3) 吭 下浪 匣 唐開 去聲 漾 開口一等 唐 宕 ghangh/hanq ɣɑŋ , (4) 行 下更 匣 庚二開 去聲 敬 開口二等 庚 梗 ghrangh/heanq ɣɐŋ || Starostin: to go, march, travel; road. For initial *g- in *gra:ŋ cf. Min forms: Xiamen kiã2, Chaozhou kĩã2, Fuzhou kiaŋ2, Jianou kiaŋ9. Also read *gra:ŋ-s, MC g|a.\iŋ (FQ 下孟), Mand. xi\ng, Viet. hạnh; Schussler glosses this derivate (for E.Zhou) as 'to go round on inspection tour'; in later times it is used as a deverbative 'conduct, behaviour'. The character is also used for *gha:ŋ, MC g|a^ŋ (FQ JY 寒岡), Mand. háng, Viet. hàng 'row, rank' (hence also 'row of goods, wares' < 'merchandise, market'; for initial *gh- here cf. Fuzhou auŋ6, Jianou o|ŋ6 'row of trees' from a related form, MC ? g|a^\ŋ). | td. 行了 xíngle (xongrồi), 德行 déxing (đứchạnh) ] go round on inspection tour , go, walk, march, travel, line, rank, row, road, goods, merchandise, market, business, firm, plant, company, business, profession, Also:, capable, competent, OK, okay, yes, fine, done, finished, (human) character, conduct, behaviour, virtue,   {ID12281  -   4/27/2019 6:02:12 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.