Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hạ, (3) hà, (3) sen, (4) vác 荷 hé (hà) [ Viet. 'sen' @ '蓮 lián (liên)' \ ¶ l- ~ s-, x. liên | QT 荷 hé, hè, gē, hē, kē (hà, hạ) < MC ɣa < OC *ɣaj, *ghāj, *ghājʔ | *OC (1) 荷 可 歌 呵 qʰaːls 薄荷(𦽅)的今字 , (2) 荷 可 歌 何 ɡaːl , (3) 荷 可 歌 荷 ɡaːlʔ | PNH: QĐ ho4, ho6, Hẹ ho2, TrC ho5 ,o6 ,ho3 | Tang reconstruction: hɑ, hɑ̌ | Shuowen: 《艸部》荷:芙蕖葉。从艸何聲。| Kangxi: 《康熙字典·艸部·七》荷:《唐韻》胡歌切《集韻》《韻會》《正韻》寒歌切,𠀤音何。《爾雅·釋草》荷,芙渠。《註》別名芙蓉,江東人呼荷。《詩·鄭風》隰有荷華。《傳》荷華,扶渠也。又《陳風》有蒲與荷。《箋》芙渠之莖也。《埤雅》荷,總名也,華葉等名具衆義,故以不知爲問,謂之荷也。又《本草》薄荷,莖、葉似荏而長。又地名。《吳志·裴松之傳》吳圍成陽都尉張喬于揚荷橋。又《集韻》居何切,音歌。水名,與菏同。註詳菏字。又《廣韻》胡可切。《左傳·昭七年》其子弗克負荷。《註》荷,擔也。《論語》有荷蕢而過孔氏之門者。《疏》荷,擔揭也。《晉書·輿服志》八座尚書荷紫,以生紫爲袷囊,綴之服外。又通何。《詩·小雅》何蓑何笠。《傳》揭也。《釋文》河可反。又《國語補音》負荷之荷亦音河。《嵆康詩》昔蒙父兄祚,少得離負荷。因疏遂成嬾,寢跡此山阿。《潘岳·詩》位同單父邑,愧無子賤歌,豈能陋微官,但恐沗所荷。又通苛。《前漢·酈食其傳》握齱好荷禮。《師古註》荷與苛同,苛細也。又怨怒聲。《通鑑》梁武帝口苦,索蜜不得,再曰荷荷。 | Guangyun: (1) 荷 何 胡歌 匣 歌 歌 平聲 一等 開口 歌 果 下平七歌 ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɦɑ ɦɑ ɦa he2 gha ha 爾雅曰荷芙蕖又胡哿切 , (2) 荷 何 胡歌 匣 歌 歌 平聲 一等 開口 歌 果 下平七歌 ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɦɑ ɦɑ ɦa he2 gha ha 爾雅曰荷芙蕖又胡哿切 || td. 薄荷 bóhé (bạchà), 苛刻 hékè (hàkhắc), 荷鋤 hèchú (váccuốc), 肩負重荷 jiānfù zhònghé (bờ vai vác nặng) ] *** , water lily, lotus, lotus flower, peppermint, Also:, carry burden, carry, sustain, scold, blame, reprimand, (short form for), Holland, Netherlands,   {ID453062293  -   4/6/2019 11:48:25 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.