Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hà, (2) há, (3) hả, (4) hở, (5) nào, (6) bao 何 hé (hà) [ Vh @ QT 何 hé, hè < MC ɠʌ< OC *gha:j < PC **bho | Pt 胡歌 | PNH: QĐ ho4, ho6, Hẹ ho2 | Tang reconstruction: hɑ | Shuowen: 儋也。从人可聲。胡歌切〖注〗臣鉉等曰:儋何,即負何也。借爲誰何之何。今俗别作擔荷,非是。 | Kangxi: 《康熙字典·人部·五》何:《唐韻》胡歌切《集韻》《韻會》《正韻》寒歌切,𠀤賀平聲。曷也,奚也,孰也,詰詞也。《書·臯陶謨》禹曰何。《詩·小雅》夜如何其。又誰何。猶言莫敢如何也。《賈誼·過秦論》𨻰利兵而誰何。又未多時曰無何,亦曰無幾何。《史記·曹參傳》居無何,使者果召參。又《前漢·袁盎傳》南方𤰞濕,君能日飮,無何,可免禍也。《註》無何,言更無餘事也。又《南史·西域傳》西域呼帽爲突何。又《古今樂錄》羊無夷伊那何,皆曲調之遺聲。又國名。《隋書》西域有何國。又姓。又娙何,漢女官名,秩比二千石。又《集韻》《正韻》𠀤下可切,賀上聲。同荷。儋也,負也。《易·噬嗑》何校滅耳。《詩·曹風》何戈與祋。《小雅》何簑何笠。《商頌》百祿是何。又通訶。《前漢·賈誼傳》大譴大何。《註》譴,責也。何,詰問也。| Guangyun: (1) 何 何 胡歌 匣 歌 歌 平聲 一等 開口 歌 果 下平七歌 ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɦɑ ɦɑ ɦa he2 gha ha 辝也≆說文儋也又姓出自周成王母弟唐叔虞後封於韓韓滅子孫分散江淮閒音以韓爲何字隨音變遂爲何氏出廬江東海陳郡三望胡歌切七, (2) 何 荷 胡可 匣 歌 哿 上聲 一等 開口 歌 果 上三十三哿 ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɣɑ ɦɑ ɦɑ ɦa he4 ghax haa 上同 || ZYYY: 何 何 曉 歌戈開 歌戈 陽平 開口呼 xɔ || Môngcổ âmvận: Xo ɣɔ 平聲 || Starostin: há. Regular Sino-Viet. is hà. Cf. also Viet. hả 'interrogative particle'. Initial *gh- is reconstructed on analogy with related interrogatives: 胡 *gha: (cf. Xiamen o|2, Chaozhou ou2), 盍 *gha:p (Xiamen ap8). The character is used also for OC *gha:j?, MC g|a^/ (FQ JY 下可), Mand. hè 'to carry, bear', usually written as 荷 q.v. || Handian: 《唐韻》胡歌切《集韻》《韻會》《正韻》寒歌切,𠀤賀平聲。曷也,奚也,孰也,詰詞也。 《書·臯陶謨》禹曰何。 《詩·小雅》夜如何其。又誰何。猶言莫敢如何也。 《賈誼·過秦論》𨻰利兵而誰何。又未多時曰無何,亦曰無幾何。 《史記·曹參傳》居無何,使者果召參。又《前漢·袁盎傳》南方𤰞濕,君能日飮,無何,可免禍也。 《註》無何,言更無餘事也。 又《南史·西域傳》西域呼帽爲突何。又《古今樂錄》羊無夷伊那何,皆曲調之遺聲。 又 國名。 《隋書》西域有何國。又 姓. || td. 何時 Héshí? (Baogiờ?), 天涯 何處 無 芳草. Tiānyá héchù wú fāngcǎo. (Chỗnào mà chảcó cỏhương.), §《Nguyễn Bỉnh Khiêm》 : 'Lộc nặng há quên hơn chúa nặng.' ] *** (grammatical interrogative particle), when, what, huh, how, why, which, who, where, Also:, carry, bear, family surname of Chinese origin,   {ID10357  -   4/6/2019 11:47:48 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.