Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) gián, (2) gian, (3) nhét, (4) chen, (5) xen, (6) giữa, (7) khe, (8) giấc, (9) kẽ, (10) xenkẽ, (11) quảng, (12) khoảng, (13) cõi, (14) căn 間 jiān, jiàn (gian, gián) [ Viet. 'ngắt' ® <~ 'ngắtquảng' @& '間斷 jiànduàn (giánđoạn)', 'xenkẻ 間隔 jiàngé (giáncách)' \ @& '間 jiàn' + '間 jiàn' | QT 間 (閒) jiān, jiàn, xián < MC kɒn, kan, ɠan < OC *kre:n, *kre:ns, *ghre:n | *OC (1) 間 閒 元 閒 kreːn 原作閒同說文 , (2) 間 閒 元 襇 kreːns 閒後起字體 | PNH: QĐ gaan1, gaan3, Hẹ gian1, gian5, TrC gang1, gan1, goiⁿ1, gaiⁿ1, goiⁿ3, gaiⁿ3 | Pt 古閑, 古莧 | Shuowen: 《門部》閒:隟也。从門从月。 | Kangxi: 《康熙字典·門部·四》間:《正字通》同上俗字。| Guangyun: 間 襇 古莧 見 山開 襇 去聲 二等 開口 山 山 去三十一襇 kăn kæn kɛn kæn kɣɛn kɯæn kəɨn jian4 krenh kaenn 廁也瘳也代也送也迭也隔也又音平聲 || ZYYY: (1) 間 姦 見 寒山齊 寒山 陰平 齊齒呼 kian , (2) 間 間 見 寒山齊 寒山 去聲 齊齒呼 kian || Môngcổ âmvận: (1) gÿan gyan kjan 平聲, (2) gÿan gyan kjan 去聲 , (3) gÿan gyan kjan 去聲 || Starostin: be in the middle, inserted. Also read *kre:ns, MC ka\n (FQ 古莧), Pek. jiàn 'to put in between, insert, alternate, supersede'; during LZ also *ghre:n, MC g|a.n, Pek. xián .leisure; peace. (written usually as 閒, which is the original form of the character, while 間 is a later corruption; the same word during EZ was written as 閑 q.v.; for *gh- cf. Xiamen an2, iŋ2, Chaozhou o~i~2, Fuzhou eŋ2, Jianou aiŋ9). || td. 中間 zhōngjiān (chínhgiữa), 時間 shíjiān (giờgiấc), 間諜 jiàndié (giánđiệp), 間接 jiànjiē (giántiếp), 房間 fángjiān (cănphòng), 間距 jiānjù (cáchkhoảng), 陰間 yīnjiān (cõiâm) ] *** , in the middle, insert, stick in, penetrate, put in between, gap, space between, break up, alternate, supersede, space, interstice, separate, Also:, spy, sow discord, intermingled, mixed up with, (a grammatical classifier) a unit of (house, room)   {ID11428  -   6/15/2019 1:55:42 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.