Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) giang, (2) sông 江 jiāng (giang) [ Vh @ QT 江 jiāng < MC kawŋ < OC *kraŋ | *OC 江 工 東 江 kroːŋ | Pulleyblank: EM kaɨwŋ | Pt 古雙 | PNH: QĐ gong1, Hẹ gong1 | Shuowen: 水。出蜀湔氐徼外崏山,入海。从水工聲。古雙切 | Kangxi: 《康熙字典·水部·三》江:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤古雙切,音杠。水名。《風俗通·山澤篇》江者,貢也。出珍物,可貢獻也。《釋名》江,共也。小江流入其中,所公共也。《說文》水出蜀湔氏徼外岷山,入海。《書·禹貢》岷山導江。《家語》夫江始於岷山,其源可以濫觴。及其至江津也,不舫舟,不避風雨,不可以涉。又《書·禹貢》三江旣入。《韋昭國語註》吳松江,錢塘江,浦陽江。《郭璞·山海經註》岷山,大江水所出。崍山,南江水所出。崌山,北江水所出。南江,北江,皆東流注於大江。《庾闡·揚都賦註》松江,東北行七十里得三江口,東北入海爲婁江,東南入海爲東江,幷松江爲三。《前漢·地理志註》三江,謂北江、中江、南江。又九江,在荆州。《書·禹貢》九江孔殷。《正義》江以南,水無大小,俗人皆呼爲江。又州名。春秋時爲吳楚地,秦爲九江郡,晉爲潯陽郡,卽古江州。《地理通釋》漢九江郡,本在江北,而今所謂江州者,實武昌郡之柴桑縣。後以江北之潯陽幷柴桑而立郡,又自江北徙治江南,以故江南得有潯陽之名。後又因潯陽而攺爲江州,實非古江州地也。又姓。本伯益之後,爵封于江,後以國爲氏。又星名。《史記·天官書》天潢旁江星。江星動,人涉水。又帝江,神鳥。出天山,識歌舞。見《山海經》。又《韻補》叶古紅切,音公。《楚辭·九章》將運舟而下浮兮,上洞庭而下江。去終古之所居兮,今逍遙而來東。今滇語呼江爲公。又名江魚爲公魚。 | Guangyun: 江 江 古雙 見 江 江 平聲 二等 開口 江 江 上平四江 kɔŋ kɔŋ kɔŋ kɔŋ kɣʌŋ kɯɔŋ kaɨwŋ jiang1 krung keong 江海書有九江尋陽記云烏江蚌江烏白江嘉靡江畎江沔江廪江提江菌江亦姓出陳留本顓頊玄孫伯益之後爵封於江陵爲楚所滅後以國爲氏古雙切十一 || ZYYY: 江 姜 見 江陽齊 江陽 陰平 齊齒呼 kiaŋ || Môngcổ âmvận: gÿang gyang kjaŋ 平聲 || Starostin : river; Yang-zi River. Viet. sông 'river' may be an older loan from the same source. || Ghichú: Việtcổ *krung > *krong > sông. Môn-Khmer; Bahnar, Sedang krong; Katu karung; Bru klong; Gar, Koho rong; Laʔven dakhom; Biat n’hong; Hre khroang; Old Mon krung. Cf. Tib. Klu ‘river’; Thai khlɔ : ŋ‘canal’. ] **** , large river, river, (Chin.), Changjiang River, Yangtze River, Yangzi, Also:, ancient Jiang State in Henan (623 B.C.), ancient Jiang Prefecture in Jiangxi, (short form for), Jiangsu Province, China.   {ID8625  -   9/16/2019 7:13:42 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.