Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) doanh, (2) tiểuđoàn, (3) dinh, (4) dựng 營 yíng (doanh) [ Viet. 'tiểuđoàn' @ '小團 xiăotuán (tiểuđoàn)' ~ Vh @ QT 營 yíng, xíng, cuō (doanh, dinh) < MC jweŋ < OC *weŋ | *OC 營 熒 耕 營 ɢʷeŋ | PNH: QĐ jing4, Hẹ jang2, jin2, TrC iong5 | Shuowen: 市居也。从宮,熒省聲。余傾切 文二 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》余傾切《韻會》維傾切,𠀤音塋。 又《玉篇》度也。《廣韻》造也。《詩·大雅》經之營之。《箋》營表其位。又《小雅》肅肅謝功,召伯營之。《箋》營治也。《易·繫辭》四營而成易。《疏》四度經營蓍策,乃成易之一變也。《韻會》東西爲經,周迴爲營。又《詩·小雅》營營靑蠅。《傳》營營,往來貌。《釋文》營說文作謍。小聲也。 又《禮·禮運》營窟。《疏》地高則穴,地下則營壘,其土爲窟。 又《韻會》軍壘曰營。《史記·黃帝紀》以師兵爲營衞。《註》正義曰:環繞軍兵爲營,以自衞轅門,卽其遺象。 又《老子·道德經》載營魄抱一,能無離乎。《註》營,䰟也。一曰衞也。| Guangyun: 營 營 余傾 以 清合 清 平聲 三等 合口 清 梗 下平十四清 jĭwɛŋ jwiᴇŋ jʷiɛŋ jwiajŋ yong2 jyeng jveng 造也度也≆說文曰市居也亦州名舜分靑州爲營州爾雅曰齊曰營州今靑州也又姓風俗通云周成王卿士營伯之後漢有京兆尹營郃余傾切六 || ZYYY: 營 盈 影 庚青齊 庚青 陽平 齊齒呼 iəŋ || Môngcổ âmvận: yÿung jyuŋ 平聲 || Starostin: Also used for a homonymous onomatopoeic *weŋ 'be buzzing about'. The Viet. loanword (having a later derived meaning 'palace; military camp') is colloquial; regular Sino-Viet. is doanh. || td. 營署 yíngshǔ (dinhthự), 經營 jīngyíng (kinhdoanh), 营寨 yíngzhài (doanhtrại), 獨立營 Dúlì Yíng (Dinh Độclập), 營養 yíngyăng (dinhdưỡng), 營建 yíngjiàn (xâydựng) || x. 廎 qǐng (dinh) ] **** , encampment, barracks, army, camp, military camp, battalion, a large body of troops ready for battle, Also:, nourishment, deal in, to trade, operate, run, manage, lay out, plan, build, headquarters, (Viet), palace, manson,   {ID453075167  -   6/6/2019 6:17:01 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.