Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vui, (2) vi, (3) vẻ, (4) vuivẻ 怡 yí (di) [ Viet. '怡 yí (vui) + 怡 yí (vẻ)' (tl.) | QT 怡 yí (di, vi) < MC ji < OC *jɨ | Shuowen: 和也。从心台聲。與之切 | Kangxi: 《唐韻》與之切《集韻》《韻會》盈之切《正韻》延知切,𠀤音飴。《爾雅·釋言》悅也。《玉篇》樂也。《禮·內則》下氣怡色。《論語》兄弟怡怡。 又姓。 周怡峰,本姓默合,避難改焉。 又通作台。《史記·序傳》諸呂不台,言不爲人所怡悅也。 || § 快 kuài (vui) ] , harmony, pleased, cheerful, happy, joyful, joy, Also:, Yi, Di, family surname of Chinese orgin,   {ID453074706  -   6/13/2019 1:22:22 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.