Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) dữ, (2) dự, (3) rư, (4) ru, (5) rứa, (6) hử, (7) ư, (8) dới, (9) và, (10) với 與 yú (dự) [ Vh @ QT 與 (与, 歟) yǔ, yú, yù, ăi (dữ, dự, rư) < MC jʊ, jo < OC *laʔ, *laʔs, *la | *OC (1) 與 舁 魚 余 la 舁分化字,中加牙表咬牙合力,牙兼聲, (2) 與 舁 魚 無 laʔ 舁分化字 , (3) 與 舁 魚 豫 las | Pt 余呂 | PNH: QĐ jyu4, jyu5, jyu6, Hẹ j1, j2, j5, TrC e2, e6, e7 | Shuowen: (与: 賜予也。一勺爲与。此与與同。余呂切 文二) 黨與也。从舁从与。𢌱,古文與。余呂切〖注〗𠔔、𦦲,亦古文與。| Kangxi: 《康熙字典·臼部·八》與:〔古文〕𢌱𦦲𠔔《廣韻》弋諸切《正韻》弋渚切《集韻》《韻會》演女切,𠀤音予。《說文》黨與也。《戰國策》是君以合齊與强楚。《註》與,黨與也。《管子·八觀篇》請謁得于上,則黨與成于下。又《廣韻》善也。《禮·禮運》諸侯以禮相與。又《增韻》及也。《易·說卦》是以立天之道,曰隂與陽。立地之道,曰柔與剛。立人之道,曰仁與義。又許也,從也。《論語》吾與點也。《管子·形勢解》鬼神助之,天地與之。又待也。《論語》歲不我與。又《博雅》如也。《前漢·韓信傳》大王自料,勇悍仁彊孰與項王。《註》師古曰:與,如也。《司馬相如·子虛賦》楚王之獵,孰與寡人。又施予也。《禮·曲禮》與人者,不問其所欲。《周禮·春官·大卜》以邦事作龜之八命,一曰征,二曰象,三曰與。《註》與,謂予人物也。又助也。《戰國策》吾將深入吳軍,若扑一人,若捽一人,以與大心者也。《註》與,猶助也。又類也。《周語》夫禮之立,成者爲飫,昭明大節而已,少曲與焉。《註》與,類也,威儀少比類也。又以也。《詩·召南》之子歸,不我與。《朱註》與,猶以也,以謂挾己而偕行也。又和也。《戰國策》內𡨥不與,外敵不可拒。《註》𡨥猶亂,與猶和也。又用也。《詩·唐風》人之爲言,苟亦無與。《傳》無與,弗用也。又數也。《禮·曲禮》生與來日。《註》與,猶數也。又語辭。《禮·表記》君子與其有諾責也,寧有已怨。又容與,閑適貌。《莊子·人閒世》因案人之所感,以求容與其心。《註》以求從容自放,而遂其侈心也。《史記·司馬相如傳》楚王乃弭節,裴回翱翔容與。《註》索隱曰:言自得。又《正字通》大與,官名,主爵祿之官。又不與,國名。《山海經》有不與之國,烈姓黍食。又姓。又《廣韻》羊洳切《集韻》《韻會》《正韻》羊茹切,𠀤音豫。參與也。《正韻》干也。《中庸》夫婦之愚,可以與知焉。《周禮·冬官考工記》國有六職,百工與居一焉。又縣名。《史記·曹相國世家》參以中涓從,將擊胡陵方與。《註》索隱曰:地理志,二縣皆屬山陽。正義曰:與,音預。又《正字通》疑慮未決也。通作豫。《前漢·昌邑王傳》楊敞猶與無決。又《陳湯傳》士卒猶與。通作豫。又《集韻》《韻會》羊諸切《正韻》雲俱切,𠀤音余。語辭。《論語》其爲仁之本與。《禮·檀弓》曾子曰:微與。其嗟也可去,其謝也可食。《疏》微,無也。與,語助。又《詩·小雅》我黍與與,我稷翼翼。《箋》與與,翼翼,蕃廡貌。又《論語》與與如也。《註》威儀中適貌。又舒也。《前漢·禮樂志》朱明盛長,旉與萬物。《註》師古曰:敷與,言開舒也。與,弋於反。又人名。《書·舜典》垂拜稽首,讓于殳斨曁伯與。《傳》殳斨,伯與,二臣名。《釋文》與,音餘。又山名。同輿。《山海經》敦與之山。《註》按名勝志作敦輿山。《又》苦山之首,曰休與之山。《註》與或作輿。又《集韻》倚亥切,音欸。与也。◎按說文与訓賜予也,一勺爲与。與訓黨與也。今俗與字通作与。| Guangyun: (1) 與 余 以諸 以 魚 魚 平聲 三等 開口 魚 遇 上平九魚 jĭo jɨʌ jiɔ jɨə̆ yu2 jo jv 上同本又餘佇切, (2) 與 與 余吕 以 魚 語 上聲 三等 開口 魚 遇 上八語 jĭo jɨʌ jiɔ jɨə̆ yu3 jox jvv 善也待也說文曰黨與也余吕切又余譽二音七, (3) 與 豫 羊洳 以 魚 御 去聲 三等 開口 魚 遇 去九御 jĭo jɨʌ jiɔ jɨə̆ yu4 joh jvh 參與也 || ZYYY: (1) 與 魚 影 魚模撮 魚模 陽平 撮口呼 iu , (2) 與 語 影 魚模撮 魚模 上聲 撮口呼 iu || Môngcổ âmvận: (1) yÿu jy 平聲, (2) yÿu jy 上聲 , (3) yÿu jy 去聲 || Starostin: with, and. A somewhat later (but attested already in L.Zhou) reading is *laʔ-s, MC jo (FQ 羊茹), Mand. yù, Viet. dự 'to participate, take part'. The character 與 is also used in Shijing for OC *la (MC jo, FQ 以諸, Mand. yú), translated by Schussler as: perhaps: be rich. A reading *lha (MC jo, Pek. yú) is attested since Late Zhou as a contraction of 也 + 乎 (*lhiaj + *wa:). For etymology cf. 以. || Ghichú: trong tiếngViệt, ngườiTrung và ngườiNam phátâm 'dới' phảnánh âmđầu /j-/ cổ hơn /v-/, vì /v/ thời cổđại chưa xuấthiện. || x. 和 hé (và) ] *** , with, and, together with, associate with, to, for, give, grant, accompany, join, participate, take part in, Also: (grammatical interrogative final particle indicating) admiration, doubt or surprise, or to mark a question, huh, hm,   {ID11974  -   10/29/2019 3:43:09 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.