Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) dư, (2) Xá, (3) du 畭 yú (dư) [ Vh @ QT 畬 (畭) yú, shē < MC jö < OC *ɫa | PNH: QĐ jyu4, se1, Hẹ cia2 | Tang reconstruction: shia | Shuowen: 《田部》畬:三歲治田也。《易》曰:「不葘,畬田。」从田余聲。 | Kangxi: 《康熙字典·田部·七》畭:《集韻》同畬。《康熙字典·田部·七》畬:〔古文〕𤰩《唐韻》以諸切,音余。《說文》三歲治田也。《易·无妄》不耕穫,不葘畬。《詩·周頌》如何新畬。《傳》一歲曰甾,二歲曰新田,三歲曰畬。《禮·坊記引易不葘畬鄭註》田一歲曰葘,二歲曰畬,三歲曰新。《詩詁》一歲爲葘,始反草也。二歲爲畬,漸和柔也。三歲爲新田,謂已成田而尚新也。四歲則曰田。若二歲曰新田,三歲則爲田矣,何名爲畬。《正字通》據此則詩傳,爾雅,說文謂三歲爲畬。皆不足信。當從鄭註。又《集韻》羊茹切,音豫。治田也。或書作畭。又詩車切,音奢。火種也。 | Guangyun: 畬 余 以諸 以 魚 魚 平聲 三等 開口 魚 遇 上平九魚 jĭo jɨʌ jiɔ jɨə̆ yu2 jo jv 田三歳也 || ZYYY: 畬 魚 影 魚模撮 魚模 陽平 撮口呼 iu || Môngcổ âmvận: yÿu jy 平聲 || Handian: 指 採用 刀耕 火種 的 方法 耕種 田地。宋 范成大 有《勞畬耕》詩。|| td. 畬耕 yúgēng (ducanh) ] **** , burn grass and wood in the field and use the ash as fertilizer, farm the field with burned grass as fertilizer, reclaimed farming, reclaimed field, field in the 3rd year of cultivation, nornadic agriculture, Also:, She nationality in China   {ID453119484  -   9/18/2019 11:06:20 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.