Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) dũng, (2) đồng, (3) đường, (4) thùng 甬 yǒng (dũng) [ Vh @ QT 甬 yǒng, dòng (dũng, đồng) < MC jouŋ < MC *loŋʔ | PNH: QĐ jung2, Hẹ jung3 | Shuowen: 艸木華甬甬然也。从𢎘用聲。余隴切 | Kangxi: 《唐韻》余隴切《集韻》《韻會》《正韻》尹竦切,𠀤音勇。 又甬道。(đường)《史記·秦始皇紀》築甬道。《註》應劭曰:謂馳道外築牆,天子於中,外人不見也。又地名。《左傳·哀二十二年》越滅吳,請使吳王居甬東。甬東,越地,會㮷句章縣,東海中洲也。 又量名。《禮·月令》仲春之月,日夜分,則同度量,鈞衡石,角斗甬。《註》甬,今斛也。 又《集韻》《韻會》𠀤杜孔切,音動,𠋫管也。與筩 (thùng) 同。 ] , a measure of capacity equal to 5 pecks (M), road flanked by walls, path, Also: (short form for), Ningpo City, Yong river in Ningbo, one of bell's handle,   {ID453075252  -   7/8/2018 1:32:44 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.