Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chuyển, (2) lăn, (3) trở, (4) tròn, (5) trọn, (6) chuyền, (7) chạy, (8) truyền, (9) sang 轉 zhuăn (chuyển) [ Vh @ QT 轉 zhuăn, zhuàn, zhuăi < MC ʈwɜn < OC *tronʔ | Pt 陟兗 | PNH: QĐ zyun2, zyun3, Hẹ zhon3, zhon5, zhong3 | Shuowen: 運也。从車專聲。知戀切 | Guangyun: (1) 轉 陟兖 知 仙B合 上聲 銑 合口三等 山 仙B ţĭwɛn tryenx/tween , (2) 囀 知戀 知 仙B合 去聲 霰 合口三等 山 仙B ţĭwɛn tryenh/twenn || Starostin: to turn round; turn away, throw away, cast off. More archaic loans in Viet. are probably tròn 'round', trọn 'all, entire, whole'. See also 傳. | ¶ zh- ~ l-, tr- || td. 輾轉 zhănzhuăn (trăntrở), 逆轉 nì​zhuǎn (chạyngược), 轉調 zhuăndiào (đổisang) ] , turn around, turn around and around, turn away, change, revolution, rotate, turn, shift, move, transfer, pass an object to other person, convey, forward, Also:, throw away, cast off, show off with literary expression, (Viet), round, whole, complete,   {ID10624  -   11/26/2019 5:33:20 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.